Страници

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

Управлението на качеството представлява процес, включващ управленските функции планиране и взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към дейностите и ресурсите в организацията с цел постигане на пълно съответствие между крайните резултати от нейната дейност и стандартизираните изисквания за целта.

Процесът на управление на качеството трябва да се разглежда като система, изградена от множество взаимосвързани правила и норми, които в своята цялост осигуряват постигането на резултати, притежаващи благоприятни характеристики за потребителите.

Съгласно ISO под качество се разбира степента на съответствие на крайните резултати от дейността на организациите с тези,определени като оптимални за задоволяването на необходимостите на потребителите, опазващи тяхното здраве и гарантиращи хармонията с околната среда

Резултати от анкетни проучвания

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021.

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКАТА ПРАКТИКА  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021 – 30.06.2021.

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  I КУРС  01.07.2020 – 31.12.2020

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СТАЖАНТИ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ   01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ДИСТРИБУТОРСКАТА И АПТЕЧНА ПРАКТИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.07.2020-31.12.2020

 
 

Резултати от анкетни проучвания

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021.

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКАТА ПРАКТИКА  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021 – 30.06.2021.

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  I КУРС  01.07.2020 – 31.12.2020

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СТАЖАНТИ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ   01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ДИСТРИБУТОРСКАТА И АПТЕЧНА ПРАКТИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.07.2020-31.12.2020

 
 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)