Страници

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

Управлението на качеството представлява процес, включващ управленските функции планиране и взимане на решения, организиране,ръководене, координиране, мотивиране и контрол насочени към дейностите и ресурсите в организацията с цел постигане на пълно съответствие между крайните резултати от нейната дейност и стандартизираните изисквания за целта.

Процесът на управление на качеството трябва да се разглежда като система, изградена от множество взаимосвързани правила и норми, които в своята цялост осигуряват постигането на резултати, притежаващи благоприятни характеристики за потребителите.

Съгласно ISO под качество се разбира степента на съответствие на крайните резултати от дейността на организациите с тези,определени като оптимални за задоволяването на необходимостите на потребителите, опазващи тяхното здраве и гарантиращи хармонията с околната среда

Резултати от анкетни проучвания

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ   01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ  01.01.2023 – 30.06.2023

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ БИОФАРМАЦИЯ  01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ  И    С И Д – РЕГУЛАЦИЯ НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ  01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНA ХИМИЯ  01.01.2023 – 01.07.2023

АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2023 – 01.07.2023

АНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО  БИOФАРМАЦИЯ  01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО  СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ФАРМАЦЕВТИЧНИ ГРИЖИ  И  С И Д   РЕГУЛАЦИЯ НА КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ  01.01.2023-30.06.2023 (2)

АНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 01.01.2023-30.06.2023

АНКЕТИ ОЦЕНКА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНA ХИМИЯ  01.01.2023 – 01.07.20223.doc

АНКЕТИ ОЦЕНКА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА  АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ   01.01.2023 – 01.07.20223.doc

АНКЕТИ ОЦЕНКА НА НАЧИНА НА ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНA ХИМИЯ  01.01.2023 – 01.07.2023

АНКЕТИ ОЦЕНКА НА НАЧИНА НА ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2023 – 01.07.2023

AНКЕТИ KAНДИДАТ – СТУДЕНТИ 01.07.2022-31.12.2022

AНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОГНОЗИЯ I ЧАСТ 01.07.2022 – 31.12.2022

AНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОГНОЗИЯ II ЧАСТ 01.07.2022 – 31.12.2022

AНКЕТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ 1 КУРС 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ A УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ Б УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БРОМАТОЛОГИЯ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ ЗА ОЦЕНКА НА НАЧИНА НА ПРЕПОДАВАНЕ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БРОМАТОЛОГИЯ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ ЗА ОЦЕНКА НА НАЧИНА НА ПРЕПОДАВАНЕ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БРОМАТОЛОГИЯ 01.07.2022 -31.12.2022

АНКЕТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ 01.07.2022-31.12.2022

АНКЕТИ СТАЖАНТИ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОГНОЗИЯ I ЧАСТ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОГНОЗИЯ II ЧАСТ 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПО УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 01.07.2022 – 31.12.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОГНОЗИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022-30.06 2022

АНКЕТИ ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2022-30.06 2022

AНКЕТИ [Б] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

AНКЕТИ [Б] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

AНКЕТИ [Б] АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

AНКЕТИ [Б] ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ [Б] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ [Б] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ СОЦИАЛНА ФАРМAЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСГВО 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ I И II ЧАСТ 01.01.2022 – 30.06.2022

AНKETИ ДОКТОРАНТИ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ 01.01.2022-30.06.2022

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ 01.01.2022 – 30.06.2022

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021.

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКАТА ПРАКТИКА  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021 – 30.06.2021.

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  I КУРС  01.07.2020 – 31.12.2020

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СТАЖАНТИ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ   01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ДИСТРИБУТОРСКАТА И АПТЕЧНА ПРАКТИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.07.2020-31.12.2020

 
 

Резултати от анкетни проучвания

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  ХИМИКОФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021.

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.01.2021-30.06.2021

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.01.2021-30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  БОЛНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА АПТЕЧНАТА И ДИСТРИБУТОРСКАТА ПРАКТИКА  01.01.2021 – 30.06.2021

АНКЕТИ  СПЕЦИАЛИЗАНТИ  ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.01.2021 – 30.06.2021.

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОИКОНОМИКА И СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ФАРМАКОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ  I КУРС  01.07.2020 – 31.12.2020

AНКЕТИ [B] НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФИЗИКОХИМИЯ С КОЛОИДНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2020-31.12.2020

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СТАЖАНТИ  01.07.2020 – 31.12.2020

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ   01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ДИСТРИБУТОРСКАТА И АПТЕЧНА ПРАКТИКА  01.07.2020-31.12.2020

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦЕВТИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО  01.07.2020-31.12.2020

 
 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)