Страници

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 28 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ

A. Издаване на удостоверение за НОИ за закупуване на стаж след подадено заявление в Деканата и предоставено копие на Дипломата за Висше образование и приложението към нея – срок на издаване до 10 работни дни

Описание на работните процеси

Заявителят попълва документ по образец в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават съответния документ, който се подписва от  Декан  и се подпечатва с печата на Деканата на ФФ. Издадените удостоверения се завеждат в изходящ дневник, в който се вписва уникалния номер на издадения документ

B. Издаване на уверения на редовни и прекъснали студенти – стандартни образци – 2 броя

Описание на работните процеси

Издава се по искане на студента,  след проверка за допустимост от служителите в Деканата.

Върху уверението се полага „мокър“ подпис от  служителя в Деканата издаващ уверението и се подпечатва с печата на Деканата на ФФ.

 1 (един) брой от издаденото уверение-оригинал остава  в Деканата и му се присвоява, последователно, уникален номер и дата на издаване

C. Академична справка на редовни и прекъснали студенти – една в рамките на учебната година – срок на издаване до 10 работни дни

Описание на работните процеси

Студентът попълва заявление по образец в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават съответния документ, който се подписва от  Декан и Зам. Декан по учебната работа и се подпечатва с печата на Деканата на ФФ.

Издадените удостоверения се завеждат в изходящ дневник, в който се вписва уникалния номер на издадения документ.

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

A. Дубликат на приложение на диплома
– обикновена услуга до 10 работни дни – 72,00 лв.

Описание на работните процеси

Услугата се извършва, само, след предварително издаден дубликат на диплома от Ректората. Студентът попълва заявление по образец, с приложена квитанция за платена такса в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават съответното приложение, което се подписва от  Декан и Ректор и се подпечатва с печата на Ректората на МУ-София.

B. Академична справка

– за дипломирани, отстранени и напуснали студенти – обикновена услуга до 10 работни дни-72 лв.

– за редовни студенти – всяка втора в рамките на една учебна година- 72 лв.

Описание на работните процеси

Студентът попълва заявление по образец, с приложена квитанция за платена такса в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават съответния документ, който се подписва от  Декан и Зам. Декан по учебната работа и се подпечатва с печата на Деканата на ФФ. Издадените удостоверения се завеждат в изходящ дневник, в който се вписва уникалния номер на издадения документ

C. Удостоверение за дипломирани, отстранени и напуснали студенти
– обикновена услуга до 10 работни дни – 20 лв.

Описание на работните процеси

Студентът попълва заявление по образец, с приложена квитанция за платена такса в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават съответния документ, който се подписва от  Декан и Зам. Декан по учебната работа и се подпечатва с печата на Деканата на ФФ. Издадените удостоверения се завеждат в изходящ дневник, в който се вписва уникалния номер на издадения документ

D. Дубликат на студентска книжка
При загубена или открадната студентска книжка, студентът е длъжен да уведоми в съответния Деканат. За издаването на дубликат е необходимо да предостави снимка, нова студентска книжка и документ за платена такса. Обикновена услуга / до 10 работни дни/ – 15 лв.
.

Описание на работните процеси

Студентът попълва заявление по образец, с приложена квитанция за платена такса в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават дубликат на студентската книжка, което се подписва от  Декан и се подпечатва  с печата на Деканата на МУ-София.

E. Анотация на учебен план
– обикновена услуга до 10 работни дни – 360 лв.

Описание на работните процеси

Студентът попълва заявление по образец, с приложена квитанция за платена такса в Деканата – оригинал на хартиен носител или  изпраща сканирано копие на заявлението  по имейл, което служителите в Деканата проверяват за допустимост и издават анотация на учебен план, която се подпечатва  с печата на Деканата на МУ-София.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)