Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Ръководител катедра

Проф. Мария Димитрова, дф
Тел.: (+359-2) 9236-568
Електронна поща: mdimitrova@pharmfac.mu-sofia.bg

История

През 1947г. в учебния план за обучение на фармацевти е включена дисциплината “История на фармацията и организация на аптечното дело”. През 1951г. се въвежда курс по организация и история на аптечното дело към катедрата по технология на лекарствените средства. През 1972г. се обособява като самостоятелна катедра, в резултат на интеграцията на научно-изследователската група “Аптечно дело” към Държавно аптечно обединение с Фармацевтичен факултет, МУ-София. Първи ръководител на катедрата е Доц. Михаил Милев, следван от Проф. Златка Димитрова, дфн, Проф. Друми Байнов, дмн, Доц. Мона Стефанова, дф и Проф. Генка Петрова-Ташкова, дфн. В катедрата се преподават, проучват и разработват медико-социални, фармакоикономически, регулаторни, организационни, исторически и практически проблеми от всички сфери на фармацията, както и висша математика, статистика и моделиране.

Освен в преподаванията на фармацевти членовете на академичния състав участват в международната магистърска програма по Оценка на здравните технологии с фармакоикономика; програмите по Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност; Управление на клиничните изпитвания и специалности за СДО. Те са водещи експерти в България и чужбина.

Катедрата има акредитирана докторска програма по Фармакоикономика и фармацевтична регулация в ПН 7.3 Фармация. В катедрата са успешно защитени над 40 дисертации за ОНС доктор и 4 за НС доктор на науките.

Дисциплини преподавани в катедрата

Задължителни дисциплини:

 • История на фармацията – Първи семестър, (лекции – 30 часа)
 • Висша математика – Първи семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Статистически методи във фармацията – Втори семестър, (лекции – 15 часа, упражнения – 30 часа)
 • Информационни технологии – Трети семестър, (упражнения – 30 часа)
 • Медицински изделия – Пети семестър, (упражнения – 30 часа)
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство – Шести и Седми семестър, (лекции – 60 часа, упражнения – 90 часа)
 • Фармакоикономика – Осми семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 45 часа)
 • Фармацевтични грижи – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 45 часа)

Свободно избираеми и/или факултативни дисциплини:

 • Фармацевтичен маркетингов мениджмънт – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Фармацевтичен бизнес – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Педиатрични лекарствени форми – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Информационни технологии – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Фармакоепидемиология и фармацевтичен постмаркетинг – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Регулация на клиничните изпитвания – Девети семестър, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Дигитални технологии във фармацевтичната практика, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)

Допълнително изучавани в катедрата учебни дисциплини за специализацията по време на обучението:

 • Управление на качеството – Девети семестър, Пети курс, за допълнителна специализация по Промишлена фармация, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Фармакоепидемиология – Седми семестър, Четвърти курс, за допълнителна специализация по Клинична фармация, (лекции – 30 часа, упражнения – 30 часа)
 • Болнична фармация – Осми семестър, Четвърти курс, за допълнителна специализация по Клинична фармация, (лекции – 30 часа, упражнения – 45 часа)

Катедрата провежда следдипломно обучение по:

 • Клинични специалности
  • Клинична фармация
 • Неклинични специалности
  • Болнична фармация
  • Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика
  • Организация и икономика на фармацевтичното производство

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)