Страници

АКТУАЛНО

Нови изисквания в Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2022/23 г.

На вниманието на студентите по фармация!!

Нови изисквания от учебната 2022/23 г.

Промяна в раздел VII „Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите“

Промяна в раздел VIII. „Уреждане на студентско положение“

 
 

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ПРОТОКОЛ № 24

от ЗАСЕДАНИЕ на АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ на

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

от 30.06.2022 г.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ:

В раздел VII „Условия, ред и процедура за провеждане на изпитите“

 1. Катедрите във Фармацевтичен факултет имат право да включват в изпита входящ тест за допускане до следващата част на изпита. Задължително условие е да има официално публикувани и предоставени на студентите от катедрата примерни тестове.

 2. Студентите от Фармацевтичен факултет имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване. При неуспешно полагане на изпита по съответната специална дисциплина повече от 6 пъти студентите се отстраняват от Фармацевтичен факултет на МУ-София.

 3. Деканът на Фармацевтичен факултет предлага за разрешаване на Ректора на МУ- София на до две допълнителни сесии за провеждане на семестриални и/или държавни изпити, след приключване на съответната редовна и поправителна сесия. Разрешените допълнителни сесии се провеждат, веднага, след съответната поправителна сесия, в рамките на максимум 30 дни, след нейното приключване.

В раздел VIII. Уреждане на студентско положение

 1. Разрешава се условно записване на всяка следваща учебна година с не повече от три невзети изпита по различни дисциплини, само когато при всяко следващо условно записване и трите изпита не са по-същата дисциплина. /отнася се само за ФФ/

 1. Студентите от:

  • втори курс не могат да запишат 3 курс с условни изпити от 1 курс.

  • трети курс не могат да запишат 4 курс с условни изпити от 2 курс.

  • четвърти курс не могат да запишат 5 курс с условни изпити от 3 курс.

 1. Студентите завършили семестриално и положили всички изпити по учебен план започват пред дипломен стаж, не по-късно от края на Юнската изпитна сесия, на съответната учебна година. Останалите с неположени изпити след тази дата студенти, започват преддипломен стаж след полагането им, в нормативно определения срок, през следващата календарна година.

 2. Студентите от 5 курс, завършили семестриално, могат да се явяват на неположени изпити от Януарската (Зимна ) сесия през Юнската (Лятна) сесия на съответната учебна година.

 1. Прехвърлените чуждестранни студенти, обучавани по индивидуален учебен план заплатили нормативно определената такса за обучение за съответната учебна година, в която са прехвърлени, не заплащат допълнителна такса за обучение по дисциплини, които са предвидени за изучаване по учебен план през текущата на прехвърлянето им учебна година, но са отложени за изучаване през следваща учебна година, съгласно одобрения индивидуален план за обучение на студента. / отнася се само за ФФ/.

 

Правилата влизат в сила от началото на новата учебна  2022/23 г., т.е. от 26.09.2022 г.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)