Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Ръководител катедра

Проф. Ирини Дойчинова, дхн
Тел.: (+359-2) 9236-506
Електронна поща: idoytchinova@pharmfac.mu-sofia.bg

История

Катедра „Химия” е основана като самостоятелна катедра към Фармацевтичен факултет на Медицински университет София през 1959 година. Дотогава всички курсове по неорганична химия, аналитична химия и физикохимия са водени от преподаватели по съответните дисциплини от Факултета по природни науки и математика към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2010 година към катедрата се присъединява и секцията по органична химия.

От основаването и до наши дни  ръководител катедра са били:  проф. д-р Димитър Трендафилов, проф. д-р Омуртаг Будевски, проф. д-р Димитрия Михайлова, проф. д-р Дарвин Иванов.

Обща и неорганична химия

Задължителни дисциплини:

 • Обща и Неорганична Химия –  I, II семестър
  (лекции – 45 часа, практически упражнения – 75 часа)
 • Химична лаборатория 2бр.
 • Научна лаборатория 1бр.

Основни направления на изследователската работа:

 • Синтез и физикохимично охарактеризиране на метал-органични комплексни съединения с биологична активност.

Аналитична химия

Задължителни дисциплини:

 • Аналитична химия  –  III, IV семестър
  (лекции – 60 часа, практически упражнения – 120 часа)

Дисциплина включена при допълнителна специализация и следдипломно обучение  по Клинична фармация:

 • Анализ на лекарства и метаболити в биологични среди  (съвместно преподаване с Катедра „Фармацевтична химия“) – модул от Клинична фармация – VI семестър
  (лекции – 20 часа, практически упражнения – 32 часа)

Основни направления на изследователската работа:

 • Анализ, контрол и стандартизация на лекарствени субстанции и лекарствени форми.

Органична химия

Задължителни дисциплини:

 • Органична химия – III, IV семестър
  (лекции – 60 часа, практически упражнения – 120 часа)

Основни направления на изследователската работа:

 • Синтез на хетероциклени съединения и техни производни с потенциална биологична активност;
 • Асимитричен органичен синтез;
 • Разработване на нови антитуберколозни агенти.

Физикохимия

Задължителни дисциплини:

 • Физикохимия – IV, V семестър
  (лекции – 45 часа, практически упражнения – 45 часа);
 • Фармакокенетика – IX, V семестър
  (лекции – 14 часа, практически упражнения – 42 часа)

Факултативна дисциплина:

 • Лекарствен дизайн- IX семестър
  (лекции – 30 часа, практически упражнения – 30 часа);

Дисциплина включена при допълнителна специализация и следдипломно обучение  по Клинична фармация:

 • Фармакокинетика и биофармация  (съвместно преподаване с Катедра „Технология на лекарствата с биофармация „) – модул V от Клинична фармация
  (лекции – 12 часа, практически упражнения – 20 часа);

Основни направления на изследователската работа:

 • Лекарствен дизайн 
 • Количествена връзка между химична структура и биологична активност (QSAR);
 • Имуноинформатика;
 • Молекулен докинг;
 • Молекулна динамика.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)