Страници

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Обучението на студентите по фармация се извършва по учебни планове, приети от Факултетен съвет и утвърдени от Академичния съвет в съответствие с единните държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на образователно квалификационна степен „магистър” по специалността фармация. Те съответстват напълно на Европейските директиви за фармацевтично образование. Продължителността на обучението е 5 академични години, IX семестъра и 6 месеца стаж в аптека. По време на следването студентите могат да получат допълнителни специализации по Промишлена или Клинична фармация. Профилирането на студентите става по собствен избор след VI семестър. Учебния план за студентите фармацевти включва 39 учебни дисциплини. Преподаванията по медицинските дисциплини се провеждат в Медицински факултет на Медицински Университет – София

През X семестър от следването си студентите фармацевти провеждат задължителен преддипломен стаж в аптека (180 дни) и полагат колоквиуми по дисциплините включени в държавния изпит. Дипломирането става след полагане на държавен изпит по 5 профилни дисциплини (фармакогнозия, фармакология, фармацевтична химия, технология на лекарствата и социална фармация) или с разработване и защита на дипломна работа. Дипломираните студенти получават образователно-квалификационна степен „магистър” по фармация. 

хорариумобщ профил

лекции1515
упражнения2910
общо4425

Първа академична година

Първи семестърВтори семестър
Висша математикаОбща и неорганична  химия
Молекулярна биологияФизика и биофизика
История на фармациятаПриложна математика
Обща и неорганична химияАнатомия на човека
Физика и биофизикаФизиология на човека
Латински езикЛатински език
Чужд езикЧужд език
СпортСпорт

Втора академична година

Трети семестър Четвърти семестър
Физиология на човекаПатофизиология
ПатоанатомияАналитична химия
Компютърна техникаОрганична химия
Аналитична химияМикробиология с вирусология
Органична химияФизикохимия с колоидна химия
Микробиология с вирусологияФармацевтична ботаника
СпортСпорт

Трета академична година

Пети семестърШести семестър
Физикохимия с колоидна химияФармацевтична химия
Фармацевтична ботаникаТехнология на лек.  форми – І ч
Медицински изделияКлинична химия
БиохимияФармакогнозия – І част
Фармацевтична химияФармакология
Технология на лек.  форми – І чСоциална фармация и фарм. законодателство

Четвърта академична година

Седми семестърОсми семестър
Фармакогнозия – І частТехнология на лек. форми–ІI ч.
ФармакологияФармацевтичен анализ
Социална фармация и фарм. законодателствоФармакоикономика
Хигиена и екологияТоксикология
Технология на лек. форми–ІI ч.Медицинска генетика
Фармацевтичен анализФармакотерапия

Пета академична година

Девети семестърДесети семестър
ФармакотерапияПреддипломен стаж – 6 месеца
Биофармация и фармакокинетика
Броматология
Фармацевтични грижи
Фармакогнозия – II ч.
С И Д

Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по Промишлена фармация

НаименованиеСеместърЛекции/УпражненияECTS
1.Стандарти и нормативи за качеството на фармацевтичните продуктиVII30/03
2.Фармацевтична биотехнологияVII30/607
3.Процеси и апарати в химико-фармацевтичната технологияVІІI30/607
4.Процеси и апарати в производството на лекарствените формиIX30/607
5.Управление на качеството във фармациятаІХ30/05

Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по Клинична фармация

Учебна дисциплинаСеместърЛекции/УпражненияECTS
1.Анализ на лекарствени вещества и метаболити в биологични среди30/607
2.ФармакоепидемиологияVІI30/305
3.Лекарствена безопасностVІІI30/305
4.Болнична фармацияVІІІ30/456
5.Клинична фармакокинетикаІХ30/305
6.Проблемни случаи на фармакотерапиятаІХ30/455

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)