Страници

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката съхранява дипломните работи на всички студенти по години и по катедри. Фондът на библиотеката включва 8811 регистрационни единици, от които 5512 тома книги и учебници и 3299 тома периодика. Библиотеката разполага с необходимия минимум учебници и учебни помагала по задължителните дисциплини. В състава на фонда са включени Европейската и Българска фармакопеи, справочници, речници, енциклопедии и др. За последната година са закупени учебници на английски език.

Осигурен достъп до бази данни със средства от ФФ/МУ:

1.SpringerLinkhttps://link.springer.com/

Осигурен достъп до електронни учебници/помагала/фармакопеи/справочници със средства от ФФ/МУ:

1.Основи на Биофармацията – Евгени Минков, Николай Ламбов и колектив

2.Учебни материали по Фармакотерапия – лекции, презентации и видео материали

  1. Европейска фармакопея – 8 th /2014

Осигурен достъп до електронни списания със средства от ФФ/МУ:

Учебници и учебни помагала, включително и на електронен носител, закупени за периода 2018-2023

             Общо: 495 бр.

Достъп до информационни мрежи, пълнотекстови елекронни книги и база данни, обслужващи ПН/СРП.

общо от МОН и МУ

Библиографски и наукометрични бази данни:

Пълнотекстови електронни списания:

Пълнотекстови електронни книги:

EBSCO eBook Collectionhttps://search.ebscohost.com/

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)