Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Ръководител катедра

Проф. Илина Кръстева, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-552
Електронна поща: ikrasteva@pharmfac.mu-sofia.bg

История

Катедрата по Фармакогнозия е една от най-старите катедри, свързани с фармацевтичното образование у нас, чието начало се поставя през 1942 г. Тогава се открива специалност Фармация във Физико-математическия факултет на Софийския университет. През учебната 1942/1943 г. се основават катедрите по Фармакогнозия с галенична фармация и Фармацевтична химия. През 1951 г. катедрата поема преподаването и по ботаника (доц. Стою Вълев). През 1990 г. към катедрата се разкрива Лаборатория (днес направление) по Фармацевтична биотехнология (проф. дфн Илиана Йонкова). Поставя се началото в България на модерната фармакогнозия и се въвеждат съвременни програми за обучение и научно-изследователска дейност, унифицирани с водещите Европейски Университети. И до днес Катедрата по фармакогнозия към Фармацевтичния факултет МУ – София е единствената в страната, предлагаща обучение по Фармацевтична биотехнология за студенти, дипломанти, специализанти и докторанти по фармация.

Първи ръководител на катедрата e проф. дф Аспарух Бойчинов (1946-1966), проф. дф Христо Ахтарджиев (1966-1983) г., проф.дф Иван Асенов (1984-1999), проф. дфн Стефан Николов (1999-2015), проф. дфн Илиана Йонкова (2015-2023), проф. дфн Илина Кръстева ( от ноември 2023).

Дисциплини преподавани в катедрата

Фармацевтична ботаника, 2 семестъра – ІІ и ІІІ курс

Фармакогнозия  – І част, 2 семестъра – ІІІ и ІV курс

Фармакогнозия  – ІІ част, 1 семестър V курс

Фармацевтична биотехнология, 1 семестър ІV курс

Следдипломно обучение:

 • Лечебни растения и фитофармацевтични продукти
 • Лечебни растения и билково дело

Лаборатории към катедрата:

Секция Фармакогнозия и фитохимия:

Учебни лаборатории:

 • Две лаборатории за макроскопски и микроскопски анализ
 • Две лаборатории за фитохимичен анализ

Научни лаборатории:

 • Научна лаборатория по фитохимия и анализ на лекарствени растения
 • Научна лаборатория по инструментален анализ
 • Научна лаборатория за контрол и анализ на растителни субстанции и лечебни растения

Лаборатории по фармацевтична биотехнология:

 • Учебна лаборатория по фармацевтична биотехнология
 • Научна лаборатория за in vitro тъканни и клетъчни култури/биореакторно култивиране
 • Научна лаборатория за хранителни среди

Лаборатории за спектрален анализ:

 • Газова хроматография – масспектрометрия
 • Високоефективна течна хроматография – масспектрометрия.

Секцията Фармацевтична ботаника:

 • Две учебни лаборатории по Фармацевтична ботаника;
 • Една научна лаборатория по скрининг на лечебни растения

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)