Страници

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение във Фармацевтичен факултет

Следдипломното обучение за придобиване на специалност за лица с професионална квалификация магистър-фармацевт и лица с немедицинско образование се осъществява съгласно наредба на Министъра на здравеопазването в 12 специалности, които са клинични и неклинични, в две форми – държавна поръчка и платено обучение.

Ежегодно след провеждане на конкурс по документи за неклиничните специалности, зачислените могат да започнат тригодишна специализация с елементи на дистанционно обучение по модули за теоретично и практическо обучение, както и полагането на колоквиумите, предвидени в учебната програма, утвърдена от Министъра на здравеопазването.

За придобиване на права на специалист по съответната специалност след завършване на обучението, кандидатите се явяват на държавен изпит през месеците май и декември всяка година.2

 

Специалностите по номенклатурата на наредбата са:

А. Клинични специалности

 • Клинична фармация

Б. Неклинични специалности

 • Анализ на лекарствените продукти
 • Болнична фармация
 • Лечебни растения и фитофармацевтични продукти
 • Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика
 • Организация и икономика на фармацевтичното производство
 • Технология на лекарствата с биофармация
 • Токсикология и токсикологичен анализ
 • Фармакология и фармакотерапия

В. Неклинични специалности за лица с висше немедицинско образование

 • Анализ на лекарствените продукти (за химици)
 • Лечебни растения и билково дело (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите)
 • Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици)

Обучението е базирано в катедрите и лаборатории на факултета, звена от Медицински факултет на МУ-София, Университетските болници и някои производствени звена. Всяка от специалностите се провежда въз основа на утвърдена учебна програма и всеки специализант има индивидуален план и назначен със заповед ръководител. Задължителните тематични курсове/модули се обявяват като годишен план-график, могат да бъдат и с практическа насоченост, да включват решаване на казуси, обсъждане на случаи и научни публикации. Тази форма позволява обучаемите да не се откъсват от пряката си дейност, като успоредно натрупват необходимия обем знания.

Гражданите на държавите-членки на ЕС с фармацевтично образование могат да започнат обучение по избрана от тях специалност при владеене на български език и след заплащане на определена ежегодна такса. За гражданите на трети страни е необходимо легализиране на дипломата за висше образование и признаване на професионална квалификация. Продължителността е също три години, като формата и срока на реализирането на отделните модули в учебните програми се определя от ръководителя на специализиращия и е съобразен с възможностите за провеждане.

За допълнителна информация:

Проф. Илко Гетов, ет. ІІ, каб. №225, тел. 02/92-36-587, или на e-mail: igetov@pharmfac.mu-sofia.bg

маг.-фарм. Светла Радонова, ет.V, каб. 509, тел. 02/92-36-574 или на e-mail: sradonova@pharmfac.mu-sofia.bg  

 

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)