Страници

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение във Фармацевтичен факултет

Следдипломното обучение и специализация на практикуващите магистър фармацевти се осъществява съгласно отделна Наредба на Министерство на здравеопазването в 6 специалности и в две форми – държавна поръчка и платено обучение. Ежегодно след провеждане на конкурсен изпит, зачислените фармацевти могат да започнат тригодишна специализация с елементи на дистанционно обучение, както и полагането на шест колоквиума. За придобиване на права на специалист по съответната специалност след завършване на обучението, кандидатите се явяват на държавен изпит през месеците май и декември всяка година.

 

Специалностите по номенклатурата на наредбата са:

Специалностите по номенклатурата на наредбата са:

  • Анализ на лекарствата
  •  Клинична фармация
  • Лечебни растения и билково дело
  •  Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика
  •  Организация и икономика на фармацевтичното производство
  • Технология на лекарствата и биофармация

Обучението е базирано в катедрите и лаборатории на факултета, звена от Медицински факултет на МУ-София, Университетските болници и някои производствени звена. Всяка от специалностите се провежда въз основа на разработена план-програма, като  специализиращите получават учебни помагала за самостоятелна работа с тестове за самоконтрол, практически задачи и др. Задължение на ръководителите на специализиращите (преподавател-тютор) е да проследяват и осъществяват редовни срещи за отделните тематични единици и при подготовката и явяването на държавен изпит. Задължителните тематични курсове са сведени само в рамките на десет работни дни годишно, като те са с определена практическа насоченост и решаване на казуси, обсъждане на случаи и научни публикации. Тази форма позволява обучаемите да не се откъсват от пряката си дейност, като успоредно натрупват необходим обем знания.

Ежегодно се провеждат и отделни тематични курсове за фармацевти и други специалисти от различни сфери на лекарствения сектор – аптеки и болнични аптеки, фирми за търговия на едро и др. към които също има определен интерес.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)