Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Гл. ас. д-р Станислав Божанов
Тел.: (+359-2) 9236-555
Електронна поща: sbozhanov@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл.ас. Станислав Божанов завършва Химически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” през 2000 година.

От 2009 г. е асистент, а от 2011 г. гл. асистент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по Аналитична химия на тема “Изследване върху разпределението на тежки метали между почва, растения и продукти от българската маслодайна роза и лавандула.“ .

Притежава  специалност по Анализ на лекарствените продукти  придобита по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност гл. асистент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по  „Аналитична Химия“ и „Анализ на лекарства и метаболити в биологични среди“, дисциплина включена при следдипломно обучение  по Клинична фармация.

Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. Станислав Божанов са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: анализ, контрол и стандартизация на лекарствени субстанции и лекарствени форми, както и анализ на лекарства и метаболити в биологични среди

Автор е на шестнадесет публикации и едно учебно помагало, със седемдесет цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Участник в три научни проекта, финансирани от Съвет по медицинска наука, МУ-София.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)