Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Проф. д-р Иван Димитров
Тел.: (+359-2) 9236-537
Електронна поща: idimitrov@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Иван Димитров завършва Факултет по органични технологии и инженерна химия на Химико-технологичен и металургичен университет – София като инженер химик през 1997 г. През 2001 г. постъпва на работа като  асистент към катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет, Медицински Университет София и последователно заема длъжностите старши асистент, главен асистент, доцент и професор. През 2004 г. защитава докторска дисертация по физикохимия на тема “Кинетика на ензимно разграждане на ксилан в техническа целулоза“ . Понастоящем заема длъжност професор към към катедра „Химия“. Участва в обучението по физикохимия с колоидна химия и фармакокинетика. Научно-изследователската работа и приносите на проф. Иван Димитров са в областта на лекараствения дизайн и биоинформатиката. Автор е на 45 публикации с над 800 цитирания (h-индекс 12) , 3 учебни помагала на български и английски език, множество рецензии на статии и научни проекти. Експерт в областта на биоинформатиката. Ръководител на научни проекти финансирани от Съвета по медицинска наука към Медицински Университет-София. Участник в научни проекти финансирани от програма „Хоризонт 2020“, фонд „Научни изследвания“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Национална пътна карта на научна инфраструктура, Информационни и комуникационни технологии в науката, образованието и сигурността, Съвет по медицинска наука към Медицински Университет-София. Рецензент за научни списания – Фармация, Molecules, Pharmaceutics, Food and Chemical Toxicology, Regulatory Toxicology and Pharmacology,  Computational and mathematical methods in medicine и др. Член на Българското Научно Дружество по Фармация.

Научни публикации с най-висока цитируемост:

  1. Dimitrov I., Flower D. R., Doytchinova I. AllerTOP – a server for in silico prediction of allergens. BMC Bioinformatics, 14 (Suppl.6), S4, 2013.
  2. Dimitrov, I., Naneva, L., Bangov, I., Doytchinova, I. AllergenFP: allergenicity prediction by descriptor fingerprints. Bioinformatics, 30(6), 846-851, 2014.
  3. Dimitrov, I., Bangov, I., Flower, D.R., Doytchinova, I. AllerTOP v.2 – a server for in silico prediction of allergens. J. Mol. Model., 20, 2278, 2014.
  4. Atanasova, M., Patronov, A., Dimitrov, I., Flower, D. R., I.A. Doytchinova. EpiDOCK – a molecular docking-based tool for MHC class II binding prediction. Protein Eng. Des. Sel., 26, 631-634, 2013.
  5. Dimitrov, I., P. Garnev, D. R. Flower, I. Doytchinova: EpiTOP – a proteochemometric tool for MHC class II binding prediction. Bioinformatics, 26(16), 2066-2068, 2010

Научни проекти:

  1. ImpARAS – Improving Allergy Risk Assessment Strategy for New Food Proteins, COST Action FA1402, 2014 – 2017 COST, EU, Ръководител на екипа от ФФ, МУ-София: проф. И. Димитров.
  2. Установяване на асоциации между свръхчувствителност към хранителни алергени и полиморфизъм в локус HLA-DRB1. 2016, СМН, МУ – София, Ръководител.
  3. Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания. Национална пътна карта за научна инфраструктура, 2017 – 2023, МОН, Договор Д-201/12/10/2017, Споразумение Д01-387/18.12.2020 г., участник.
  4. Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018 – 2023, МОН, Договор BG05M2OP001-1.001-0003, участник
  5. Информационни и комуникационни технологии в науката, образованието и сигурността, 2019 – 2023, МОН,  участник.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)