Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Росен Буюклиев
Тел.: (+359-2) 9236-551
Електронна поща: buyukliev@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. д-р Росен Тодоров Буюклиев завършва Химически факултет на Софийски Университет през  1982 г. Работи 1 година в Завод за печатни платки – Русе. От 1984 г. е назначен за редовен аспирант към ИОХЦФ – БАН. От март 1991 г. е асистент към катедра „Органична химия“ в Фармацевтичен факултет. Възстановява дейността на лабораторията по ЯМР спектроскопия, след като успява да убеди фирмата „Брукер“- Швейцария, да подари на Факултета употребяван ЯМР спектрометър. От 1998 г. е гл. асистент, от  2009 г. доцент към катедра „Органична химия“, която по-късно, след март 2010 г. се обединява с катедра „Химия“. Защитава докторска дисертация по докторска програма/научна специалност на тема “Синтез на органични дисулфиди като добавки за медни електролити“ към ИОХЦФ – БАН.

Участва в обучението по „Органична химия“

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Росен Буюклиев са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: „Синтез и фармакологично изследване за антитуморна активност на хидантоини и техни комплекси с платина и паладий“

Автор е на 40 публикации, 2 учебни помагала, с 243 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на ЯМР спектроскопия, органичен синтез.

Участник в 3 научни проекта, финансирани от СМН при МУ – София.

Научни публикации:

  1. A. Bakalova, , R. Buyukliev, E. Cherneva. New Pt(II) complexes with 3’-methyl tetrahydro-4H-thiopyranspiro-5’-hydantoin: synthesis, theoretical and cytotoxic investigation. Medicinal Chemistry Research 29(12):2218-2223 (2020).
  2. E. Cherneva, M. Atanasova, R.Buyukliev, K. Tomovic, Z. Smelcerovic, A. Bakalova, A. Smelcerovic. 3′‐Methyl‐4‐thio‐1H‐tetrahydropyranspiro‐5′‐hydantoin platinum complex as a novel potent anticancer agent and xanthine oxidase inhibitor. Arch. Pharm. 353(7) (2020)
  3. E. Cherneva,R. Buyukliev, and A. Bakalova. Palladium complexes with 3-methyl-8-thia-1,3-diaza-spiro[4.5]decane-2,4-dione:experimental and theoretical studies. Arkivoc, part vii, 398-406 (2018)
  4. Buyukliev, R.T., Cherneva, E.D., Konstantinov, S.M., Bakalova, A.G. Spectroscopic investigation, DFT calculations and cytotoxic activity of a 1-amino-1,3-dihydrospiro[imidazoline-4,2-indene]-2,5-dione and its platinum and palladium complexes. Arkivoc 6, 235-246, 2016 IF(2016) = 0.754
  5. Bakalova, A., Nikolova-Mladenova, B., Buyukliev, R., Cherneva, E., Momekov, G., Ivanov, D. Synthesis, DFT calculations and characterisation of new mixed Pt(II) complexes with 3-thiolanespiro-5′-hydantoin and 4-thio-1H-tetrahydropyranspiro-5′-hydantoin. Chem Papers, 70(1), 93-100, 2016. IF (2015) 1,326

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)