Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Проф. д-р Адриана Бакалова
Тел.: (+359-2) 9236-598
Електронна поща: a_bakalova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Адриана Бакалова завършва Висшия Химикотехнологичен Институт – София, сега Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София през 1981 год.

От 1993 г. е ст. асистент, от 1994 г. гл. асистент, от 2011 г. доцент, а от 2020 г. професор към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност с шифър 01.05.10 на тема “Синтез и изследване на нови комплекси на Pt(II) с органични лиганди“ през 1990 год.

Понастоящем заема длъжност Професор към катедра „Химия“  

Участва в обучението по дисциплината  „ Обща и неорганична химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. Адриана Бакалова са в следните направления на фармацевтичната и/или медицинска наука и практика: синтез и изследване на нови органични съединения и на нови метални комплекси с потенциална биологична активност.

Автор е на 64 публикации, 9 учебни помагала, с 353 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Участник и/или ръководител на 8 научни проекта, финансирани от СМН на Медицински Университет – София, 3 научни проекта, финансирани от фонд Научни изследвания при МОН, 1 международен договор, финансиран от Политехниката в гр. Дармщадт, Германия.

Рецензент за научни списания-Journal of Molecular Structure, Polyhedron, Medicinal Chemistry Research, Drug Development Research, Journal of Coordination Chemistry, European Journal of Medicinal Chemistry, Molecules, Applied Organometallic Chemistry, Archiv der Pharmacy, Current Pharmaceutical Analysis и др.

Член на професионални организации и асоциации – Член на борда на директорите на Американския биографичен институт и на International Who’s Who of Professional and Business Women 2003.

Научни публикации:

  1. Bakalova A., R. Buyukliev, H. Varbanov, G. (2014). Design, synthesis and comparative cytotoxic investigation of platinum(II) complexes with some derivatives of 5-methyl-5-(4-pyridyl)hydantoin. Inorganica Chimica Acta, 423, 46-51.
  2. Bakalova, A., Buyukliev, R., Momekov, G. (2015). Synthesis, DFT calculations and cytotoxic investigation of platinum complexes with 3-thiolanespiro-5′-hydantoin and 4-thio-1H-tetrahydropyranespiro-5′-hydantoin. Journal of Molecular Structure, 1091, 118-124.
  3. Bakalova A., Buyukliev, R., Nikolova R., Shivachev B., Mihaylova R., Konstantinov S. (2019). Synthesis, Spectroscopic Properties, Crystal Structure And Biological Evaluation of New Platinum Complexes with 5-methyl-5-(2-thiomethyl)ethyl Hydantoin. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 19(10), 1243-1252.
  4. Bakalova A., Buyukliev R., Cherneva E. (2020). New Pt(II) complexes with 3’-methyl tetrahydro-4H-thiopyranspiro-5’-hydantoin: synthesis, theoretical and cytotoxic investigation. Medicinal Chemistry Research, 29, 2218–2223.
  5. Cherneva E., Atanasova M., Buyukliev R., Tomovic K., Smelcerovic Z., Bakalova A., Smelcerovic A. (2020). 3′-Methyl-4-thio-1H-tetrahydropyranspiro-5′-hydantoin platinum complex as a novel potent anticancer agent and xanthine oxidase inhibitor. Archiv der Pharmacy, 353, e2000039.

Научни проекти:

  1. Участник в изследователски проект по договор №НИ 641/1996 год., сключен с МОН. Тема: „Синтез и изучаване на нови метални комплексни съединения като противотуморни средства и възможност за химиопротекция“.
  2. Водещ изследовател на изследователски проект по Договор №12/2009 год., сключен със СМН на МУ-София. Тема: „Синтез, хемометрично и фармакологично изследване на нови платинови и паладиеви комплекси с потенциална цитотоксична активност“.
  3. Водещ изследовател на изследователски проект по договор №51/2016 год., сключен със СМН на МУ-София. Тема: „Платинови комплекси със смесени амино лиганди. “Дизайн, синтез, спектрално охарактеризиране, теоретично предсказване и фармакологично изследване“.
  4. Водещ изследовател на изследователски проект по договор № 87/2018 год., сключен със СМН на МУ-София. Тема: „Синтез, изследване и проучване на цитотоксичната и ксантин оксидазна активност на нови метални комплекси с N,O,S-съдържащи органични лиганди“.
  5. Научен ръководител на докторант, спечелил изследователски проект по договор №Д 140/2021 год. от конкурс „Млад изследовател 2021“, сключен със СМН на МУ-София. Тема: “Дизайн и цитотоксична активност на нови производни на квадратната киселина и нейните платинови комплекси”.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)