Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Гл. ас. д-р Ива Вълкова
Тел.: (+359-2) 9236-599
Електронна поща: ivalkova@pharmfac.mu-sofia.bg

CV – pdf формат

Гл. ас. Ива Вълкова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София през 1995г.

От 2001 г. е асистент, а от 2010 г. – гл. асистент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по теоретична (вкл. изчислителна) химия на тема „Количествени зависимости между химична структура и афинитет на съединения, действащи върху серотонинови и аденозинови рецептори“

Понастоящем заема длъжност гл. асистент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по „Физикохимия с колоидна химия“ и „Биофармация и фармакокинетика“.

Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. Ива Вълкова са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: in silico количествен анализ на връзката структура-действие (QSAR), in vitro изследвания на трансмембранен пермеабилитет през кръвно-мозъчна, гастро-интестинална бариера и кожа, in vitro калориметрични изследвания (ITC) на биомолекулни взаимодействия с ензими, наночастици, моделни липидни мембрани и др.

Автор е на 20 публикации и едно учебно помагало, с 313 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Експерт в областта на QSAR, in vitro изследвания на трансмембранен пермеабилитет, изотермална титрационна калориметрия (ITC)

Ръководител на един научен проект, финансиран от Съвета за медицинска наука, МУ-София. Участник в десет проекта, финансирани от СМН, МУ-София и ФНИ, МОН.

Член на професионални организации и асоциации: Българско научно дружество по фармация, Български фармацевтичен съюз.

Научни публикации:

  1. Simeonova R, Vitcheva V, Kostadinova I, Valkova I, Philipova I , Stavrakov G et al.Biochemical studies on novel potent acetylcholinesterase inhibitor with dual site binding for treatment of Alzheimer’s disease. C R Acad Bulg Sci. 2021;74(2):219-225
  2. Andonova L, Valkova I, Zheleva-Dimitrova D, Georgieva M, Momekov G, Zlatkov A. Synthesis of new N1 arylpiperazine substituted xanthine derivatives and evaluation of their antioxidant and cytotoxic effects, Anticancer Agents Med Chem. 2019; 19(4): 528-537
  3. Doytchinova I, Atanasova M, Valkova I, Stavrakov Georgi, Philipova I, Zhivkova Z et al. Novel hits for acetylcholinesterase inhibition derived by docking-based screening on ZINC database. J Enzyme Inhib Med Chem. 2018; 33(1);768-776

Научни проекти:

  1. In silico и in vitro изследване на ксантинови производни, проявяващи МАОВ инхибиторна активност” – Съвет за медицинска наука – 2019 г.
  2. „In vitro и in vivo изследвания на новосинтезирано производно на галантамина с мощна антихолинестеразна активност“ – Съвет за медицинска наука – 2017 г.
  3. “ Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер“ – фонд „Научни изследвания“, Министерството на Образованието и Науката – 2016 г.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)