Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Цветанка Живкова
Тел.: (+359-2) 9236-514
Електронна поща: zzhivkova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Цветанка Живкова завършва ВХТИ – София (днес Химикотехнологичен и металургичен университет) през 1980 г. От 1982 г. е асистент, а от  2003 г. – доцент към катедра „Химия“. Защитава докторска дисертация по научна специалност Фармация на тема “Някои аспекти на метаболизма на холинестеразния инхибитор галантамин и антиепилептичното лекарство карбамазепин“. Притежава  специалност по Медицинска химия,  придобита по линия на СДО в МУ-София.  Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“. Участва в обучението по „Физикохимия с колоидна химия“ и „Биофармация и фармакокинетика“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Цветанка Живкона са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фармакокинетика и лекарствен метаболизъм, високоефективна афинитетна течна хроматография, лекарствен дизайн. Автор е на 35 публикации, 5 учебни помагала, 2 монографии с 320 цитирания в индексирани списания в Scopus.

Участник в 5 научни проекта, финансирани от МУ-София и Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката. Рецензент за научни списания- Фармация,  Pharmaceutics, Molecules, Journal of biopharmacy and pharmacokinetics и др.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)