Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. Юлиан Тенчев Войников
Тел.: (+359-2) 9236-505
Електронна поща: y_voynikov@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Юлиан Тенчев Войников завършва Фармацевтичен факултет (ФФ) на Медицински университет (МУ) – София през  2010 г. През същата година постъпва като асистент и докторант към катедра „Химия“ на ФФ. Защитава докторска дисертация по докторска програма „Фармацевтична химия“, научно направление „7.3. Фармация“ на тема “Амиди на теофилин-7-оцетната киселина с аминокиселини,синтез и потенциална химиотерапевтична активност“ през 2014г. Притежава специалност по „Анализ на лекарствени продукти“ от ФФ-МУ-София. От 2018г. и по настоящем заема длъжността „доцент“ към катедра „Химия“ и участва в обучението по дисциплината „Аналитична химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Юлиан Войников са в следните направления на фармацевтична и медицинска наука и практика: анализ на метаболити в сложни матрици, статистика и анализ на данни, медицинска химия. Автор е на над 35 публикации с над  250 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clarivate, Google scholar и др. Експерт в областта на анализ на метаболити в сложни матрици с масспектрометрия и анализ на данни. Участник и/или ръководител в над 15 научни проекта, финансирани от Съвет по медицинска наука към МУ – София. Участва като рецензент за редица научни списания от Elsevier, MDPI и др.

Линкове към научно – академични онлайн профили на доц. Юлиан Войников:

Google scholar: https://scholar.google.bg/citations?user=_zWWMPcAAAAJ&hl=bg&oi=ao

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36244676500

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Yulian-Voynikov?ev=hdr_xprf

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)