Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Георги Ставраков
Тел.: (+359-2) 9236-516
Електронна поща: stavrakov@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. д-р Георги Ставраков завършва Химически Факултет на Пловдивски Университет през 1999 г.

Асистент е от 2000 до 2001 г. в Институт по Органична Химия на Университет Хайделберг, Германия; от 2001 до 2004 г. във Факултет по Химия и Фармация, Университет Фрайбург, Германия; и гл. асистент от 2005 до 2009 в Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия, БАН. Във Фармацевтичен Факултет, МУ-София постъпва през 2009 г и заема длъжност гл. асистент, а от 2016 г. доцент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по Органична Химия/Органичен Синтез в Университет Фрайбург, Германия на тема „Атроп-диастереоселективни биарилни връзки в синтеза на променящи конформацията си аксиално-хирални лиганди“ под ръководството на Prof. Dr. Bernhard Breit.

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по „Органична Химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Георги Ставраков са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: Органичен Синтез, Медицинска Химия.

Автор е на 39 публикации и 1 учебнo помагалo, с над 300 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на Органичната Химия.

Участник и/или ръководител на редица научни проекта, финансирани от НАТО, Фонд „Научни изследвания” (ФНИ-МОН), СМН МУ-София, Johnson & Johnson Pharmaceutical R&D.

Член на Съюз на химиците в България.

Научни публикации:

Stavrakov G, Philipova I, Lukarski A, Atanasova M, Zheleva D, Zhivkova ZD, Ivanov S, Atanasova T, Konstantinov S, Doytchinova I. Galantamine-curcumin hybrids as dual-site binding acetylcholinesterase inhibitors. Molecules. 2020;25(15):3341.

Philipova I, Valcheva V, Mihaylova R, Mateeva M, Doytchinova I, Stavrakov G. Synthetic piperine amide analogs with antimycobacterial activity. Chemical Biology and Drug Design. 2018;91(3):763-768.

Atanasova M, Stavrakov G, Philipova I, Zheleva D, Yordanov N, Doytchinova I. Galantamine derivatives with indole moiety: Docking, design, synthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2015;23(17):5382-5389.

Voynikov Y, Valcheva V, Momekov G, Peikov P, Stavrakov G. Theophylline-7-acetic acid derivatives with amino acids as anti-tuberculosis agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2014;24(14):3043-3045.

Stavrakov G, Valcheva V, Philipova I, Doytchinova I. Novel camphane-based anti-tuberculosis agents with nanomolar activity. European Journal of Medicinal Chemistry. 2013;70:372-379.

Научни проекти:

2021-                    ФНИ-МОН; Tирозинкиназни инхибитори с вторичен фармакофор като ново поколение мултитаргетни антинеопластични средства. Ръководител.

2016-2021          ФНИ-МОН; Нови инхибитори на ацетилхоинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер. Участник (Ръководител: Проф. дн Ирини Дойчинова).

2009-2013          ФНИ-МОН; Разработване на нови антитуберкулозни агенти. Ръководител.

2004-2007          NATO, Reintegration Grant; Design of chiral ferrocenes towards new materials and asymmetric catalysis. Ръководител.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)