Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Ас. Миглена Смерикарова
Тел.: (+359-2) 9236-522
Електронна поща: m.smerikarova@pharmfac.mu-sofia.bg

Ас. Миглена Смерикарова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през  2017 г. От 2018 г. е асистент към катедра „Химия“.

Понастоящем заема длъжност асистент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по „Аналитична химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на ас. Миглена Смерикарова са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: анализ и контрол на лекарствени субстанции и лекарствени форми, анализ на лекарствени вещества в биологична среда.

Автор е на 5 публикации, с 9 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate и Google scholar.

Участник е в един научен проект, финансиран от Съвета по медицинска наука.

Научни публикации:

  1. Smerikarova M, Bozhanov S, Maslarska V. Development and Validation of a RP-HPLC Method to Quantify Amoxicillin, Tinidazole, Esomeprazole and lansoprazole in a Mixture. Indian J Pharm Sci. 2019; 81(6):1122-7. DOI:36468/pharmaceutical-sciences.611
  2. Smerikarova M, Bozhanov S, Maslarska V. Analytical Methods for the Determination of Sartans in Pharmaceutical Formulations and Biological Fluids: A Review. Curr Anal Chem. 2020; 16(3):208-22. DOI:2174/1573411014666181114091850
  3. Bozhanov S, Smerikarova M, Maslarska V. Quantitative determination of Lisinopril Dihydrate in Pharmaceutical Preparations by Direct Potentiometriy. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020; 729(1):012059. DOI:10.1088/1757-899X/729/1/012059
  4. Smerikarova M, Bozhanov S, Maslarska V. HPLC Determination of Sildenafil in Tablets. Int J Appl Pharm. 2021; 13(1):253-6. DOI: http://dx.doi.org/10.22159/ijap.2021v13i1.39719
  5. Smerikarova M, Bozhanov S, Maslarska V, Tournev I. Determination of Tafamidis Plasma Concentrations in Amyloidosis Patients with Glu89Gln Mutation by HPLC-UV Detection. J Chrom Sci. 2021. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmab132

Научни проекти:

Тема: „Отговор на терапията с Tafamidis при наследствената транстиретинова амилоидоза дължаща се на патогенния генетичен вариант Glu89Gln характерен за българската кохорта пациенти със смесен фенотип.“ към Медицински Университет – София, СМН.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)