Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Боряна Николова-Младенова
Tel.: (+359-2) 9236-578
E-mail: boriananik@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Боряна Николова-Младенова завършва Химическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г.

От 1996 г. е асистент, от 2008 г. – гл. асистент, а от 2018 г. – доцент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ на тема „Синтез и охарактеризиране на нови ароилхидразони, производни на салицилалдехидбензоилхидразон с потенциална биологична активност“ .

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“ и е курсов ръководител на първи курс студенти, обучаващи се на английски език.

Участва в обучението по „Обща и неорганична химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Боряна Николова-Младенова са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: Дизайн и синтез на на нови органични съединения и метални комплекси с потенциална биологична активност; структурно охарактеризиране на съединенията; in silico и in vitro изследване на биологична активност и установяване на зависимост структура-активност.

Автор е на над 30 публикации, 5 учебни помагала, 1 глава в монография; с над 80 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на биоорганичната и координационна химия.

Участник и/или ръководител в 9 научни проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука към МУ-София.

Член на Българското научно дружество по фармация.

Научни публикации:

Nikolova-Mladenova B., Momekov G., Ivanov D., Bakalova A., Design and drug-like properties of new 5-methoxysalicylaldehyde based hydrazones with anti-breast cancer activity, J Appl Biomedicine 2017; 15(3), 233-240.

Nikolova-Mladenova B.I., Momekov G.Ts., Synthesis, characterization and in vitro cytotoxic activity of zinc(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes with tridentate ONO Schiff base 3-methoxysalicylaldehyde benzoylhydrazone, Bulg Chem Comm, Special Edition B 2017; 49: 83-88.

Nikolova-Mladenova B.I., Angelova S.E, Synthesis of 5-nitrosalicylaldehyde based hydrazones and DFT-calculations of their structure and reactivity, Bulg Chem Comm 2017; 49 (4): 800-806.

Nikolova-Mladenova B.I., Angelova S.E., Ga(III) complexes of methoxy substituted aroylhydrazones: synthesis, characterization and DFT calculations, Bulgarian Chemical Communications 2017; 49 (Special issue L): 237-242.

Hristova-Avakumova N.G, Valcheva E.P., Anastassova N.O., Nikolova-Mladenova B.I., Atanasova L.A., Angelova S.E., Yancheva D.Y., In vitro and in silico studies of radical scavenging activity of salicylaldehyde benzoylhydrazones, Journal of Molecular Structure 2021.

Научни проекти:

„Синтез и охарактеризиране на нови метокси производни на салицилалдехид бензоилхидразона и техни Ga(III) метални комплекси с потенциална биологична активност.”

„Проучване на антиоксидантните свойства на новосинтезирани производни на салицилалдехид бензоилхидразон (SBH) и анализиране на връзката структура действие.”

„Включване на бромопроизводни хидразони в полимерни частици и ин витро оценка на антиоксидантната им активност.”

„Дизайн, оценка на лекарственото подобие и синтез на нови хидрокси-заместени хидразони с потенциална цитотоксична активност.”

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)