Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Проф. д-р Ирена Костова, дхн
Тел.: (+359-2) 9236-569
Електронна поща: i.kostova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. дн Ирена Костова завършва Менделеевски Университет в Москва с отличие. Започва работа като научен сътрудник в Научно-внедрителския център при Министерство на околната среда, а от 1994 г. досега преподава в МУ-София. От 2013 г. е професор към катедра „Химия“, където преподава „Обща и неорганична химия“. Защитава докторска дисертация по докторска програма „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ на тема “Синтез и охарактеризиране на метални комплексни съединения на кумаринови производни“. Защитава дисертация за доктор на науките през 2012 г. на тема “Нови комплексни съединения на лантаниди(III) с биологично активни лиганди“. Придобива втора специалност “Теоретични основи на медицинската химия” в МУ-София. Нейните изследователски интереси включват разработки в областта на теоретичната и координационна химия, вибрационната спектроскопия, фармакологията на биологично активни съединения и пр. Автор е на 150 публикации с импакт фактор, 3 учебника, 4 учебни помагала, 4 монографии с близо 6000 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clarivate, Google Scholar. Била е лектор в реномирани университети в Индия, Германия, Австрия, Италия, Румъния, Испания, Словакия и др. Член е на организационните комитети на над 20 международни конференции. Редактор е на 6 престижни международни научни списания, член на редколегиите в над 25 международни научни списания и рецензент за множество водещи научни списания и международни проекти. Член е на научно-експертни комисии по медицински науки и по химически науки, както и на ПНЕК по химически науки при ФНИ на Министерство на образованието и науката. Създала e и поддържа сътрудничество с Европейски университети в рамките на съвместни изследователски проекти и Европейски програми. Водещ изследовател на няколко национални и международни проекти. Проф. Ирена Костова е в топ 1% на учените в света според рейтинга на учените с най-голям принос в развитието на съвременната наука на Станфордския университет, както и според класацията на Elsevier.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)