Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Гл. ас. д-р Антонина Николова
Тел.: (+359-2) 9236-595
Електронна поща: a_nikolova@pharmfac.mu-sofia.bg

Главен асистент Антонина Николова завършва факултета по Неорганична технология и автоматизация на производството на ХТМУ-София през 1989 година.

От 1993 г. е асистент , а от 2002 г. главен асистент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ на тема „Комплексни съединения на Ru(III) с хетероциклени лиганди и цитостатичните им ефекти“.

Притежава  специалност по „Теоретични основи на медицинската химия“ придобита по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност главен асистент  към катедра „Химия“ и е курсов ръководител на студентите от първи курс.

Тя участва в обучението на студенти по дисциплината Обща и неорганична химия.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Антонина Николова са в следните направления на фармацевтичната  наука и практика: Координационна химия на рутения. Синтез на нови комплексни съединения на Ru(III) с хетероциклени лиганди. Изследване на синтезираните съединения чрез ИЧ, ЯМР, ЕПР и електронна спектроскопия. Проучване на in vitro цитостатичните им ефекти при туморно-клетъчни популации и определяне на острата им токсичност. Установени са някои зависимости между химичната структура, стабилността и  биологичната  активност на съединенията.

Автор е на 7 публикации, 3 учебни помагала с 14 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)