Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. Виолина Стоянова, дх
Тел.: (+359-2) 9236-586
Електронна поща: v.stoyanova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Виолина Стоянова придобива научно-образователна степен доктор през 2004 година в Институт по Органична химия с Център по Фитохимия (ИОХЦФ-БАН), където работи от 1996 до 2006 година.

От 2006 г. е гл. асистент, а от 2017 г. е доцент към катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при Медициндки университет – София.

Защитава докторска дисертация по научната специалност 01.05.03 „Органична химия” на тема “Реакционна способност на напрегнати субстрати. Ролята на протонни преноси при циклизация на стерично запречени системи“.

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по „Органична химия“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Виолина Стоянова са в следните направления на фармацевтична и медицинска наука и практика: органичен синтез на съединения с антимикобактериална, антипролиферативна, антиоксидантна, антиепилептична активност, биоорганична химия, медицинска химия, химия на хетероциклените съединения, синтез на кумаринови, индолови, охадиазолови, диазолови хетероцикли, както и на хидразид-хидразонови производни, ЯМР  проследяване динамиката на органични реакции; конформационен анализ; кинетика и механизъм на органични реакции, биохимия, токсикология и фармация, медицина, невронауки и микробиология.

Автор е на 42 публикации, 1 учебно помагало с 342 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Експерт в областта на органичен синтез на кумаринови, индолови, охадиазолови, диазолови хетероцикли съединения и хидразид-хидразонови производни.

Участник в 4 научни проекта, финансирани от ФНИ, МОН и 7 научни проекта, финансирани от СМН МУ- София, както и ръководител на 1 проект финансирани от СМН МУ- София. Получава награден знак „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант’2016” и „Грант’2017”

Рецензент за научни списания: Molecules, Research on Chemical Intermediates , European Journal of Medicinal Chemistry , BMC Chemistry , Pharmacia, Chemistry Central Journal и други.

Член на Българско Научно Дружество по Фармация.

Научни публикации:

  1. Karabeliov, V. R., Kondeva-Burdina, M. S., Vassilev, N. G., Elena, K., & Angelova, V. T. (2022). Neuroprotective evaluation of novel substituted 1, 3, 4-oxadiazole and aroylhydrazone derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 59, 128516.
  2. Karabelyov, V., Kondeva-Burdina, M., Angelova, V. T. (2021). Synthetic approaches to unsymmetrical 2, 5-disubstituted 1, 3, 4-oxadiazoles and their MAO-B inhibitory activity. A review. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 29, 115888.
  3. Tchekalarova, J., Stoyanova, T., Tzoneva, R., Angelova, V., & Andreeva-Gateva, P. (2021). The Anticonvulsant Effect of a Novel Indole-Related Compound in the Kainate-Induced Status Epilepticus in Mice: The Role of the Antioxidant and Anti-inflammatory Mechanism. Neurochemical Research, 1-8.
  4. Angelova, V. T., Pencheva, T., Vassilev, N., Simeonova, R., Momekov, G., Valcheva, V. (2019). New indole and indazole derivatives as potential antimycobacterial agents. Medicinal Chemistry Research, 28(4), 485-497.
  5. Angelova, V. T., Valcheva, V., Vassilev, N. G., Buyukliev, R., Momekov, G., Dimitrov, I., Shivachev, B. (2017). Antimycobacterial activity of novel hydrazide-hydrazone derivatives with 2H-chromene and coumarin scaffold. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 27(2), 223-227.

Научни проекти:

  1. Ръководител на изследователски екип към ФФ-МУ-София по Договор КП-06-Н41/8  30/11/2020 г. на тема: „Нови производни на етамбутол и изониазид като потенциални антитуберкулозни лекарствени кандидати“.
  2. Ръководител на изследователски екип по Договор № 77/03.05.2018 г. от конкурс „ГРАНТ-2018“ „Синтез, структурно охарактеризиране, антимикобактериална активност и токсичност на нови производни на индола. Определяне на тяхната химическа стабилност чрез HPLC метод.“
  3. Участник в изследователски екип по Договор № 62/ 23.04.2019 г. от конкурс „ГРАНТ-2019“ на тема: ”Роля на арилхидрокарбоновите рецептори за невробиологичната активност на нови индолови производни с ароилхидразонов фрагмент”.
  4. Участник в изследователски екип по Договор № D-74/2017  г. от конкурс „ГРАНТ-2017“ на тема: „Сравнителна оценка на ефекти на 2Н-хромен- и кумарин-субституирани хидразид-хидразони върху нивата на експресия на провъзпалителни цитокини при гърчов модел с максимален електрошок (MES test) и при тест за ноцицепция с формалин при мишки”.
  5. Участник в  изследователски екип по Договор ДН13/16 от 2017г. на тема: „Неврофармакологични проучвания на новосинтезирани производни на мелатонин с ароилхидразонов фрагмент“.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)