Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Проф. Ирини Дойчинова , дхн
Тел.: (+359-2) 9236-506
Електронна поща: idoytchinova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Ирини Дойчинова завършва Фармацевтичен факултет на Висшия медицински институт – София (сега Медицински университет – София) през 1986 г. От 1987 г. досега е последователно докторант, асистент, старши и главен асистент, доцент и професор в катедра „Химия“. През 1992 г. защитава докторска дисертация на тема „Компютъризиран лекарствен дизайн на вещества, активни върху А1 и А2 аденозинови рецептори“, а през 2008 г. защитава дисертация за доктор на науките на тема „In silico изследване на пептиди, епитопи на Т-лимфоцитите“. Притежава специалност по клинична фармация. Специализирала е имуноинформатика в Института „Дженер“ на Университета в Оксфорд. Понастоящем е ръководител на катедра „Химия“, втори мандат. Участва в обученията по физикохимия с колоидна химия и фармакокинетика. Ръководител е на докторската програма по теоретична химия.  Научно-изследователската работа и приносите на проф. Дойчинова са в областта на лекарствения дизайн и биоинформатиката. Автор е на над 140 научни публикации с над 5000 цитирания (h-индекс 33), 4 учебника по физикохимия и фармакокинетика на български и английски език, множество рецензии на статии и научни трудове. Ръководител на няколко национални и европейски научни проекти. Член на редколегията на списание Molecules (изд. MDPI, Швейцария). Член на Комисията по академична етика към МОН. Член на Българското научно дружество по фармация. Носител на награда „Питагор“ за 2016 г. В първия 1% на най-цитираните учени в света в направление „Фармакология и фармация“ и в първите 2% за цялостен научен принос, съгласно годишните класации на Станфордския университет за 2020 и 2021 г.

Научни публикации с най-висока цитируемост:

  1. Doytchinova I, Flower D. VaxiJen: a server for prediction of protective antigens, tumour antigens and subunit vaccines. BMC Bioinformatics. 2007;8(1):4.
  2. Vicini P, Zani F, Cozzini P, Doytchinova I. Hydrazones of 1,2-benzisothiazole hydrazides: synthesis, antimicrobial activity and QSAR investigations. European Journal of Medicinal Chemistry. 2002;37(7):553-564.
  3. Dimitrov I, Bangov I, Flower DR, Doytchinova I. AllerTOP V.2—a server for in silico prediction of allergens. Journal of Molecular Modeling. 2014;20(6):2278.
  4. Patronov A, Doytchinova I. T-cell epitope vaccine design by immunoinformatics. Open Biol. 2013 Jan 8;3(1):120139.
  5. Dimitrov I, Naneva L, Doytchinova I, Bangov I. AllergenFP: allergenicity prediction by descriptor fingerprints. Bioinformatics. 2014;30(6):846-51.

Научни проекти:

  1. Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер. Договор ДН -3/9/2016 г., Фонд „Научни изследвания“. Ръководител: проф. И. Дойчинова.
  2. Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания. Национална пътна карта за научна инфраструктура, 2017 – 2023, МОН, Договор Д-201/12/10/2017, Споразумение Д01-387/18.12.2020 г., Ръководител на екипа от МУ-София: проф. И. Дойчинова.
  3. Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018 – 2023, МОН, Договор BG05M2OP001-1.001-0003. Ръководител на екипа от МУ-София: проф. И. Дойчинова.
  4. Информационни и комуникационни технологии в науката, образованието и сигурността, 2019 – 2023, МОН, Ръководител на екипа от ФФ, МУ-София: проф. И. Дойчинова.
  5. Src dimerization — Contract 882247/H2020-MSCA-IF-2019. Ръководител на изследовател по европейска програма MSCA: проф. И. Дойчинова.

Лаборатория по лекарствен дизайн и биоинформатика: http://www.ddg-pharmfac.net

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)