Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Ваня Масларска
Тел.: (+359-2) 9236-522
Електронна поща: vmaslarska@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Ваня Масларска завършва Химикотехнологичен и металургичен университет-София през 1994 г. От 1995-2001 г. е асистент, 2001-2005 ст. асистент, 2005-2014 гл. асистент, а от 2014 г. е доцент към катедра „Химия“.

Защитава докторска дисертация по Фармацевтична химия на тема “Нов подход за количествен анализ на вещества и лекарствени продукти с киселинно-основни свойства“ (ВАК 2010г.). Притежава специалности по „Теоретични основи на медицинската химия“ и „Анализ на лекарствените средства“ придобити по линия на СДО в МУ-София. Курс за следдипломна квалификация „Въведение в педагогиката“ – Медицински факултет, МУ-София. Има завършен Свободен факултет при Химикотехнологичен и металургичен университет-София със специалност по научно техническа информация и патентно дело.

Главен административен асистент на катедра „Химия“ в периода (2010 – 2018). Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Химия“.

Участва в обучението по „Аналитична химия“ и Следдипломно обучение по „Клинична фармация“ – модул: Анализ на лекарства и метаболити в биологични среди.

Научно-изследователската работа на Доц. Ваня Масларска е в следните направления на фармацевтичната наука и практика: Анализ на лекарствени средства: Анализ на лекарства по функционални групи, теоретични основи и приложение на инструментални методи – хроматографски, спектрални и електрохимични в охарактеризирането на новосинтезирани съединения и оценката на качеството на лекарствени субстанции и лекарствени форми; както и анализ в биологични среди. Хемометрични подходи в аналитичната химия. Аналитична документация, фармакопеи, стандартизационни досиета; валидиране на анлитичните методи в съответствие с изискванията на добрата лабораторна практика.

Автор е на 50 публикации, 1 учебно помагало и 1 учебник с 170 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Участник в 4 и ръководител на 2 научни проекта, финансирани от СМН при МУ-София.

Рецензент за научни списания – Pharmacia, Analytical Chemistry Letters, European Journal of Chemistry.

Член на Българското Научно Дружество по Фармация.

Научни публикации:

Maslarska V, Tencheva J, Budevsky O (2003) New approach in the treatment of data from an acid–base potentiometric titration. Analytical and bioanalytical chemistry 375(2): 217-222.

Maslarska V, Tsvetkova B, Peikova L, Bozhanov S (2018) HPLC Method for Simultaneous Determination of Metronidazole and Preservatives in Vaginal Gel Formulation. Acta Chromatographica 30(2):127–130.

Bozhanov S, Maslarska V, Tsvetkova B, Peikova L (2018) Simultaneous Determination of Some 5-Nitroimidazole Derivatives and Ciprofloxacin by High Performance Liquid Chromatography. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 52(4): s23-s28.

Amerikova M, Pencheva El-Tibi I, Maslarska V, Bozhanov S, Tachkov K (2019) Antimicrobial activity, mechanism of action, and methods for stabilisation of defensins as new therapeutic agents, (Review), BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT 33(1):671–682.

Smerikarova M, Bozhanov S, Maslarska V, Tournev I (2021) Determination of Tafamidis Plasma Concentrations in Amyloidosis Patients with Glu89Gln Mutation by HPLC-UV Detection. Journal of Chromatographic Science, 1–8. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmab132

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)