Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Доц. д-р Марияна Атанасова
Тел.: (+359-2) 9236-599
Електронна поща: matanasova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Марияна Атанасова завършва Химически факултет (сега Факултет по Химия и Фармация) на Софийски университет „Св. Климент Охридски през 2004 г. От 2008 г. е последователно асистент, старши асистент, гл. асистент, а от 2022 г. доцент към катедра „Химия“. Защитава докторска дисертация по докторска програма на тема “Количествени зависимости между структура и биологичен ефект на серии съединения с противотуморна активност“. Притежава специалност по организация и икономика на фармацевтичнато производство. Специализирала е като гост-учен в School of Pharmaceutical Sciences на университета в Малайзия. Понастоящем заема длъжност доцент  и административен главен асистент към катедра „Химия“. Участва в обученията по физикохимия с колоидна химия и фармакокинетика.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Атанасова са в областта на лекарствения дизайн и биоинформатиката.

Автор е на над 35 публикации с над 300 цитирания (h-индекс 9), 2 учебника по фармакокинетика на английски език. Рецензент е на редица научни публикации към изд. MDPI, Еlsivier и др.

Участник в научни проекти, финансирани от програма „Хоризонт 2020“, фонд „Научни изследвания“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съвета по медицинска наука. Ръководител на научни проекти, финансирани от Съвета по медицинска наука. Член в борда на рецензентите на списаниe Molecules (изд. MDPI, Швейцария). Член на Българското научно дружество по фармация.

Научни публикации с най-висока цитируемост:

  1. Atanasova М, Ilieva S, Galabov B. QSAR analysis of 1,4-dihydro-4-oxo-1-(2-thiazolyl)-1,8-naphthyridines with anticancer activity. European Journal of Medicinal Chemistry. 2007;42:81-86.
  2. Atanasova M, Stavrakov G, Philipova I, Zheleva D, Yordanov N, Doytchinova I. Galantamine Derivatives with indole moiety: Docking, Design, synthesis and Acetylcholinesterse Inhibitory Activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2015;23: 5382–5389.
  3. Atanasova M, Patronov A, Dimitrov I, Flower DR, DoytchinovaI. EpiDOCK: a molecular docking-based tool for MHC class II binding prediction. Protein Engineering, Design & Selection. 2013:26(10):631-634.
  4. Atanasova M, Yordanov N, Dimitrov I, Berkov Str, DoytchinovaI. Molecular Docking Study on Galantamine Derivatives as Cholinesterse Inhibitors. Molecular Informatics. 2015;34:394–403.
  5. Doytchinova I, Atanasova M, Valkova I, Stavrakov G, Philipova I, Zhivkova Z, Zheleva-Dimitrova D, Konstantinov S, Dimitrov I. Novel hits for acetylcholinesterase inhibition derived by docking-based screening on ZINC database. J Enz Inh Med Chem. 2018;33(1):768-776.

Научни проекти:

  1. Нови инхибитори на ацетилхолинестеразата за лечение на болест на Алцхаймер. Договор ДН -3/9/2016 г., Фонд „Научни изследвания“. Ръководител: проф. И. Дойчинова.
  2. Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018 – 2023, МОН, Договор BG05M2OP001-1.001-0003. Ръководител на екипа от МУ-София: проф. И. Дойчинова.
  3. Тирозинкиназни инхибитори с вторичен фармакофор като ново поколение мултитаргетни антинеопластични средтсва. Фонд „Научни изследвания“, Договор КП-06-Н53/9, 11/11/2021 г. Ръководител: доц. Г. Ставраков
  4. Виртуален скрининг на база данни природни продукти с афинитет към ацетилхолинестеразата. Съвет по медицинска наука, Договори Д-78/23.04.2019, Д-118/24.06.2020. Ръководител: доц. М. Атанасова
  5. Partnership for Advance Computing in Europe (PRACE). 7-ма рамкова програма, Договори PRACE-1IP, 2010-2012, RI-261557, PRACE-2IP, 2011-2013, RI-283493, PRACE-3IP, 2012-2014, RI-312763. Ръководител на екипа от ФФ, МУ-София: проф. И. Дойчинова.

Лаборатория по лекарствен дизайн и биоинформатика: http://www.ddg-pharmfac.net

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)