Страници

КАТЕДРА "ХИМИЯ"

Ас. Лозан Тодоровф
Тел.: (+359-2) 9236-555
Електронна поща: ltodorov@pharmfac.mu-sofia.bg

Ас. Лозан Тодоров завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София през 2009 г. От 2019 г. е асистент към катедра „Химия“. През 2022 г. предстои да защити докторска дисертация по докторска програма „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“ на тема “Проучване на антиоксидантната активност на комплексни съединения на лантан (III) и галий (III)“. В момента специализира по „Анализ на лекарствените продукти“  по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност асистент към катедра „Химия“. Участва в обучението по Аналитична химия. Научно-изследователската работа и приносите на ас. Лозан Тодоров са в следните направления на фармацевтичнаta и медицинска наука и практика:

– антиоксиданти и оксидативен стрес;

– методи за изследване на антиоксидантни свойства на химичните съединения;

– химия на координационните съединения.

Автор е на 22 публикации с 38 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate и Google scholar. Експерт в областта на методите за изследване на антиоксидантни свойства. Ръководител на 2 научни проекта, финансирани от СМН към МУ-София.

Научни публикации:

  1. Todorov L, Kostova I, Traykova M. Lanthanum, Gallium and their Impact on Oxidative Stress. Curr Med Chem. 2019;26(22):4280-95.
  2. Todorov L, Traykova M, Saso L, Kostova I. In Vitro Interaction of 5-Aminoorotic Acid and Its Gallium (III) Complex with Superoxide Radical, Generated by Two Model Systems. Int J Mol Sci. 2020;21(22):8862.
  3. Todorov L, Saso L, Benarous K, Traykova M, Linani A, Kostova I. Synthesis, Structure and Impact of 5-Aminoorotic Acid and Its Complexes with Lanthanum (III) and Gallium (III) on the Activity of Xanthine Oxidase. Molecules. 2021;26(15):4503.
  4. Slavova KI, Todorov LT, Belskaya NP, Palafox MA, Kostova IP. Developments in the Application of 1, 2, 3-Triazoles in Cancer Treatment. Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery. 2020;15(2):92-112.
  5. Todorov L, Chifchiev B, Valcheva-Traykova M, Kostova I. Radical scavenging activity toward 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl and hydroxyl radicals of 5 aminoorotic acid and its Ga (III) complex. Bulg Chem Commun. 2018;50:207-12.

Научни проекти:

  1. 1. „Сравнително in vitro изследване на електронодонорния и протонодонорния антиоксидантни капацитети на комплекси на Ga(III) и La(III) с 5-аминооротова киселина“

ДОГОВОР № Д – 130/2019 г. от конкурс „Млад изследовател -2019 г.“ на СМН при МУ-София.

  1. „Сравнително in vitro изследване на капацитета на комплекси на La(III) и Sm(III) с новосинтезиран триазолов лиганд да участват в реакции на електронен обмен и отдаване на водороден атом“

ДОГОВОР № 141/2021, от конкурс “Млад изследовaтел-2021“ на СМН при МУ-София.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)