Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Параскев Тодоров Недялков, дф
Тел.: (+359-2) 9236-529
Електронна поща: pnedialkov@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Параскев Недялков завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет през  1994 г.

От 1999 г. е асистент, гл. асистент от 2003 г., а от 2012 г. получава научното звание доцент. Защитава докторска дисертация по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ на тема “ Ксантони и бензофенони в представители на род Hypericum L“. Притежава специалности по „Лечебни растения и билково дело“ и „Организация и икономика на фармацевтичното производство“ придобити по линия на СДО в МУ-София. Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Фармакогнозия“ и административна длъжност „Зам. Декан по Обществени поръчки и Проектно финансиране“. Участва в обучението по „Фармакогнозия I-ва част“. Научно-изследователската работа и приносите на доц. Параскев Недялков са в изследвания на химичният състав и биологична активност на растителни екстракти и продукти. Автор е над 60 публикации, които са с над 600 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar. Експерт e в областта на фитохимията на представители от род Hypericum (сем. Hypericaceae) и Chenopodium (сем. Amaranthaceae). Участник или ръководител на над 15 научни проекта, финансирани от СМН към Медицински университет – София и Фонд „Научни изследвания“. Член на експертни групи към Фонд „Научни изследвания“ (ВНЕК и ПНЕК по Медицински науки) и Национална агенция по оценяване и акредитация. Член на професионални и научни организации и асоциации: Български фармацевтичен съюз, Научно дружество по фармация, Българско дружество по фитохимия.

Научни публикации:

  1. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov PT. UHPLC-HRMS based flavonoid profiling of the aerial parts of Chenopodium foliosum (Amaranthaceae). Natural Product Research. 2021; 35:3336-3340 DOI:10.1080/14786419.2019.1689502
  2. Nedialkov PT, Ilieva Y, Zheleva-Dimitrova D, Kokanova-Nedialkova Z, Momekov G. Three new prenyloxy chromanones from aerial parts of Hypericum aucheri. Fitoterapia. 2019; 139: Art. No. 104421. DOI:1016/j.fitote.2019.104421
  3. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov PT, Momekov G. Saponins from the roots of Chenopodium bonushenricus Natural Product Research. 2019; 33:2024-2031. DOI:10.1080/14786419.2018.1483928
  4. Nedialkov PT, Ilieva Y, Momekov G, Kokanova-Nedialkova Z. Cytotoxic prenylated acylphloroglucinols from Hypericum annulatum. Fitoterapia. 2018; 127:375-382. DOI:1016/j.fitote.2018.03.011
  5. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov P, Kondeva-Burdina M, Simeonova R, Tzankova V, Aluani D. Chenopodium bonus-henricus – A source of hepatoprotective flavonoids. Fitoterapia. 2017; 118:13-20. DOI:10.1016/j.fitote.2017.02.001

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)