Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Гл. ас. Весела Иванова Балабанова-Бозушка, дб
Тел.: (+359-2) 9236-547
Електронна поща: vbalabanova@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Весела Ив. Балабанова-Бозушка, дб завършва Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ през  1999 г.

От 2000 г. е асистент, а от 2010 г. e главен асистент към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност „Фармацевтична ботаника” на тема “Eколого-биологично проучване на Аrnica montana L. (Аsteraceae) и възможности за култивирането й в България“.

Притежава  специалности по „Лечебни растения и билково дело” и „Организация и икономика на фармацевтичното производство”  придобити по линия на СДО в МУ-София.  

Понастоящем заема длъжност главен асистент към катедра „Фармакогнозия“ и участва в обучението по „Фармацевтична ботаника“ на български и английски език; научен ръководител е на дипломанти.

Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. В. Балабанова са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: фармацевтична ботаника, фитохимия, хемофенетика, определяне на антиоксидантна и ензим инхибиторната активност, култивиране, опазване на природни ресурси.

Автор е на над 30 научни публикации, 1 учебно помагало, с над 75 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Експерт в областта на лечебни растения, култивиране, фитохимия, метаболитното профилиране.

Участник в 20 научни проекта, финансирани от Съвета по Медицинска Наука към МУ-София и 2 проекта към Фонд Научни Изследвания.

Член на редколегията на научни списания Plants, International Journal of Molecular Sciences.

Рецензент за научни списания Molecules, Plants, Biochemical Systematics and Ecology.

Член на Експертна комисия към Министерството на Околната среда и водите за изпълнение на дейности по прилагане на Закона за лечебните растения и Националната стратегия по опазване на биологичното разнообразие.

Член на: Association for the Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries (АMAPSEC); Българското Фитохимично Сдружение; Балканския Медицински Съюз; Научно Дружество по Фармация; Българско Дружество по хранене и диететика; Българското Токсикологично Дружество; EuroTox.

Научни публикации:

  1. Gevrenova R, Zengin G, Balabanova V, Voynikov Y, Zheleva-Dimitrova D. C, O – flavonoid glycosides and oleanane-type bidesmosides from Gypsophila perfoliata L. “tekirae” (Caryophyllaceae): Chemophenetic implications. Biochemical Systematics and Ecology. 2021; 99: 104353. https://doi.org/10.1016/j.bse.2021.104353
  2. Zheleva-Dimitrova D, Zengin G, Ak G, Sinan KI, Mahomoodally MF, Gevrenova R, Balabanova V, Stefanova A, Nedialkov P, Voynikov Y. Innovative Biochemometric Approach to the Metabolite and Biological Profiling of the Balkan Thistle (Cirsium appendiculatum), Asteraceae. Plants; 2021, 10 (10): 2046; https://doi.org/10.3390/plants10102046
  3. Balabanova V, Voynikov Y, Zengin G, Gevrenova R, Zheleva-Dimitrova D. A view on antioxidant and enzyme inhibitory activity of Senecio hercynicus herbal drugs. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences. 2020; 73 (12): 1673-1680. 
  4. GevrenovaR, Zheleva-DimitrovaD, Balabanova V, Voynikov Y, Sinan KI, Mahomoodally MF, Zengin G. Integrated phytochemistry, bio-functional potential and multivariate analysis of Tanacetum macrophyllum (W & Kit.) Sch.Bip. and Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Asteraceae). Industrial Crops and Products. 2020; 155: 112817    
  5. Balabanova V, Hristov I, Zheleva-Dimitrova D, Sugareva P, Lozanov V, Gevrenova R. Bioinformatic insight into Portulaca oleracea (purslane) of Bulgarian and Greek origin. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 2020; 62 (1). DOI: 10.24425/abcsb.2020.131662

Научни проекти:

  1. Договор № Д-102 от 2021. СМН. Хемофенетични аспекти в триб Senecioneae (сем. Asteraceae): комбиниране на морфометрични и фитохимични анализи в търсене на специализирани природни продукти. Водещ изследовател: доц. Д. Желева-Димитрова дф.
  2. Договор № Д-99 от 2021. СМН. LC-MS и GC-MS анализи на пиролизидинови алкалоиди в сложни матрици. Водещ изследовател: доц. Ю. Войников дф.
  3. Договор № Д-119 от 2020. СМН. Интегрирана стратегия за идентифициране на вторични метаболити основана на ултра-високоефективна течна хроматография с високоразделителна мас-спектрометрия. Приложение при Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V.Agab. & Greuter (сем. Asteraceae). Водещ изследовател: доц. Д. Желева-Димитрова дф.
  4. Договор № Д-123 от 2020. СМН. UPLC-HRMS aнализи на вторични метаболити във водно алкохолни екстракти от надземни части на растението Portulaca oleracea Водещ изследовател: доц. Ю. Войников дф.
  5. Договор № Д-222 от 2018. СМН, Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2018. Фитофармакологичен потенциал на растения от сем. Asteraceae (Сложноцветни) оценен чрез химично и биологично профилиране. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова дф.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)