Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Ренета Славова Гевренова, дф
Тел.: (+359-2) 9236-531
Електронна поща: rgevrenova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Ренета Славова Гевренова, дф завършва Фармацевтичен факултет на ВМИ-София през 1985 г.

От 1991 г. е асистент, а от 2013 г. доцент в катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по докторска програма „Фармакогнозия и фитохимия” на тема “Проучване на GOTCAB сапонини от род Gypsophila L. (Caryophyllaceae)“.

Притежава специалност по „Лечебни растения и билково дело” в МУ-София.  

Участва в обучението по Фармацевтична ботаника на български и английски език, ръководител е на дипломни работи и докторски дисертации. Специализира като гост-преподавател във Фармацевтичен факултет на Университета на Лорен –гр. Нанси и Университета на Реймс Шампан-Арден – гр. Реймс, Франция.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Р. Гевренова са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фармакогнозия , фармацевтична ботаника, лечебни растения, растителна метаболомика, течна хроматография, спектрални методи, фитофармакология.

Автор е на 90 публикации, 2 учебни помагала, с 500 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier.

Експерт в областта на лечебните растения, фитохимия, течна хроматография, растителна метаболомика, фитофармакология.

Ръководител на 6 проекта финансирани от Съвета по Медицинска Наука към МУ-София и 1 международен проект по програма за двустранно сътрудничество България-Франция. Участник в 17 научни проекта, финансирани от Съвета по Медицинска Наука към МУ-София и 2 проекта към Фонд Научни Изследвания, и 1 проект финансиран от Дирекция III (E-1) на Европейската комисия.

Рецензент за научни списания: Biochemical Systematics and Ecology, Molecules, Plants, Journal of Chromatography, Phytochemical analysis, Phytochemistry Letters, Biomedicines.

Член на: Association for the Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries (АMAPSEC); Българското Ботаническо Дружество (ББД); Българското Фитохимично Сдружение; Балканския Медицински Съюз; Научно Дружество по Фармация; Българско Дружество по хранене и диететика; Българското Токсикологично Дружество; EuroTox

Участва в преподавателската мобилност по програма Еразъм (Нанси, Франция).

Владее френски, английски  руски език.

Научни публикации:

  1. Gevrenova R, Zengin G, Sinan KI, Yıldıztugay E, Zheleva-Dimitrova D, Picot-Allain C, Mahomoodally MF, Imtara H, Imran M, Dall’Acqua S. UHPLC-MS Characterization and Biological Insights of Different Solvent Extracts of Two Achillea Species ( aleppica and A. santolinoides) from Turkey. Antioxidants 2021; 10: 1180.
  2. Gevrenova R, G Zengin, V Balabanova, Y Voynikov, D Zheleva-Dimitrova. C, O – flavonoid glycosides and oleanane-type bidesmosides from Gypsophila perfoliata L. “tekirae” (Caryophyllaceae): Chemophenetic implications. Biochem Syst Ecol. 2021; 99: 104353.
  3. Gevrenova R, Zheleva-Dimitrova D, Balabanova V, Voynikov Y, Sinan KI, Mahomoodally MF, Zengin G. Integrated phytochemistry, bio-functional potential and multivariate analysis of Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip. and Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. (Asteraceae). Ind Crops Prod. 2020; 155:112817.
  4. Gevrenova R, Zaharieva MM, Kroumov AD, Voutquenne-Nazabadioko L, Zheleva-Dimitrova D, Balabanova V, Hajdenski HM, Konstantinov S. Gypsophila saponins enhance the cytotoxicity of etoposide in HD-MY-Z lymphoma cells. Food Chem Toxicol. 2019; 133: 110777.
  5. Gevrenova R, Bardarov K, Bouguet-Bonnet, S, Voynikov Y, Balabanova V, Zheleva-Dimitrova D, Henry M. A new liquid chromatography-high resolution Orbitrap mass spectrometry-based strategy to characterize Glucuronide Oleanane-type Triterpenoid Carboxylic Acid 3, 28-O-Bidesmosides (GOTCAB) saponins.A case study of Gypsophila glomerata Pall ex M. B. (Caryophyllaceae). J Pharm Biomed Anal. 2018; 159: 567-581.

Научни проекти:

  1. Договор КП-06-Рила/5/2021 г. ФНИ, Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 България-Франция. ”Изследване на антинеопластичен потенциал на екстакти от лечебни растения от Югоизточна Европа чрез токсикогеномика”. Ръководител на научния колектив доц. Р. Гевренова (България).
  2. Договор № Д-222/2019, СМН, МУ-София, Грант – Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 201 „Фитофармакологичен потенциал на растения от сем. Asteraceae (Сложноцветни) оценен чрез химично и биологично профилиране”. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова.
  3. Договор № Д-76/2018, СМН, МУ-София. „Сапонин-медиирано потенциране на цитотоксичността на етопозид върху лимфомна клетъчна линия”. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова.
  4. Договор №41/2017, СМН, МУ-София. Gypsophila glomerata Pall ex M.B. (Caryophyllaceae): потенциален източник на биологичноактивни вещества”. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова. Награда “Signum Laudis pro Scientiae Meritis”, 2019 г. присъдена от Съвета по Медицинска наука при МУ-София.
  5. Договор №11C/2016, СМН, МУ-София. Разработване на системен подход на база високоразделителна мас спектрометрия и биоинформационен анализ за доказване произход на растителни екстракти-приложение при Portulaca oleraceae (тученица)”. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)