Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Гл. ас. Янчо Ангелов Зарев, дф
Тел.: (+359-2) 9236-583, (+359-2) 9236-517
Електронна поща: yzarev@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Янчо Зарев завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет през 2011 г.

От 2021 г. е гл. асистент към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по Фармакогнозия и фитохимия на тема “Биотехнологично и фитохимично проучване на растения с противотуморна и антигенотоксична активност“.

Понастоящем заема длъжност гл. ас. към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по „Фармакогнозия – II ч.“.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Янчо Зарев са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика:

Автор е на 12 публикации, с 29 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate и Google scholar.

Експерт в областта на растителните биотехнологии, изолирането и идентифирането с помощта на спектроскопски методи на биологично активни природни съединения.

Участник в 6 научни проекта, финансирани от СМС към МУ-София, както и от МОН.

Научни публикации:

Zarev Y, Popova P, Foubert K, Ionkova I, Pieters L. Comparative LC–MS analysis of tropolone alkaloids from in vitro cultures and native sources of Gloriosa superba by Kendrick mass defect plots. Phytochem Anal.2021; 32 (4): 446-456. DOI: 10.1002/pca.2992

Zarev Y, Naessens T, Theunis M, Elgorashi E, Apers S, Ionkova I, et al. In vitro antigenotoxic activity, in silico ADME prediction and protective effects against aflatoxin B1 induced hepatotoxicity in rats of an Erythrina latissima stem bark extract. Food Chem Toxicol. 2020; 135, 110768. DOI: 10.1016/j.fct.2019.110768

Zarev Y, Popova P, Foubert K, Apers S, Vlietinck A, Pieters L, Ionkova I. Biotransformation to produce the anticancer compound colchicoside using cell suspension cultures of Astragalus vesicarius plant species. Nat Prod Commun. 2019; 14 (1), 27-29. DOI: 10.1177/1934578X1901400108

Zarev Y, Foubert K, Lucia de Almeida V, Anthonissen R, Elgorashi E, Apers S, et al. Antigenotoxic prenylated flavonoids from stem bark of Erythrina latissima. Phytochemistry. 2017; 141, 140-146. DOI: 10.1016/j.phytochem.2017.06.003

Научни проекти:

Проект с договор № 13-Д/2014 г. на тема „Фитохимично проучване и изолиране на биологично активни вещества от семена и ин витро култури от Gloriosa superba“, изследователски грант Млад изследовател, финансиран от МУ – София.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)