Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф
Тел.: (+359-2) 9236-541
Електронна поща: nbenbassat@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Нико Бенбасат завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет София през 1988 г.

От 1995  е асистент/гл. асистент, от  2013 . доцент  към катедра  Фармакогнозия при ФФ-МУ-София

Защитава докторска дисертация по  специалност фармакогнозия и фитохимия на тема “Фитохимично проучване на разпространени у нас таксони от род Astragalus L.“ .

Притежава  две специалности по „Фармакогнозия и фитофармацевтични продукти“ и Анализ на лекарствени средства придобити по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Фармакогнозия“

Участва в обучението по фармакогнозия и СДО. 

Научно-изследователската работа и приносите на Доц. Нико Бенбасат са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: фармакогнозия, фитохимия. Автор е на над 40 публикации, 2 учебни помагала, 1 монография с 60 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на фитофармацевтични лекарствени продукти, етерични масла, сапонини. 

Участник е в 13 научни проекта, финансирани от Медицински университет – София.

Член на редколегията на научни списание Фармация- София.

Рецензент за научни списания- списание Фармация София

Член на професионални организации и асоциации по Американско ботаническо дружество, Научно дружество по фармация.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)