Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Проф.  Илина Николаева  Кръстева, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-552
Електронна поща: ikrasteva@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф.  Илина Кръстева, дфн, завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет през  1987 г.

От 1988 г. е асистент/гл. асистент, от  2008 г. доцент, а от 2013 г. – професор към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по фармакогнозия и фитохимия на тема “Фитохимично проучване на Astragalus corniculatus Bieb. (Fabaceae)“ .

Защитава дисертация за доктор на науките по фармакогнозия и фитохимия на тема “Биологичноактивни вещества с протективно действие във видове от род Astragalus L., разпространени в България“.

Притежава  специалност по „Лечебни растения и билково дело“, придобита по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по Фармакогнозия I-ва и II-ра част.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. Илина Кръстева са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фармакогнозия и фитохимия на лечебни растения.

Автор е на 100 публикации, 4 учебни помагала, 3 глави в монографии, с над 500 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of Science на Clavirate, Google Scholar и др.

Експерт e в областта на фармакогнозия и фитохимия.

Ръководител и/или участник на 33 научни проекта, финансирани от Съвет по медицинска наука към Медицински Университет – София и Фонд научни изследвания.

Рецензент e за научни списания: Carbohydrate Research,  Natural Product Research, Pharmacognosy Magazine, Natural Product Communications, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry и др.

Председател е на Специализирана комисия по растителни лекарствени продукти към Изпълнителната агенция по лекарствата.

Регионален представител е за България, Румъния и Молдова във Phytochemical Society of Europe. Член е на: Association for Medicinal and Aromatic Plants from Southeast European Countries, Българско фитохимично сдружение, Българско научно дружество по фармация, Български фармацевтичен съюз, Българско научно дружество по токсикология.

Научни публикации:

  1. Krasteva I, Bratkov V, Bucar F, Kunert O, Kollroser M, Kondeva-Burdina M, Ionkova I. Flavoalkaloids and flavonoids from Astragalus monspessulanus. J Nat Prod, 2015;78(11):2565–71.
  2. Krasteva I, ∙ Shkondrov A, ∙ Ionkova I, Zdraveva P. Advances in phytochemistry, pharmacology and biotechnology of Bulgarian Astragalus Phytochem Rev, 2016;15(4):567–90.      
  3. Shkondrov A, Krasteva I, Bucar F, Kunert O, Kondeva-Burdina M, Ionkova I. Flavonoids and saponins from two Bulgarian Astragalus species and their neuroprotective activity. Phytochem Lett, 2018;26:44-9.
  4. Shkondrov A, Krasteva I, Bucar F, Kunert O, Kondeva-Burdina M, Ionkova I. A new tetracyclic saponin from Astragalus glycyphyllos and its neuroprotective and hMAO-B inhibiting activity. Nat Prod Res, 2020; 34(4):511-17.
  5. Shkondrov A, & Krasteva I. High resolution LC-MS/MS screening for secondary metabolites in Bulgarian species of genus Astragalus L. Quím Nova, 2021; 44(6):683-8.

https://www.researchgate.net/profile/Ilina-Krasteva

Научни проекти:

  1. Нови съединения с противотуморна и антиоксидантна активност – изследване процесите на биосинтез в ин витро и нативни комплекси от непроучени лечебни растения. Фонд Научни изследвания, № ДН-03/6/17.12.2016 г.
  2. Иновативни ниско токсични биологично активни вещества за прецизна медицина – „БиоАктивМед” МЗ, Договор №Д0 1-217/30.11.2018 г.
  3. Високорезолюционен фитохимичен скрининг за редки биологичноактивни вещества в представители от род Astragalus (Fabaceae). Медицински университет – София, № Д-81/2018 г.
  4. Разработване на ефективен метод за изолиране на мауритианин от растителни източници и in vivo изследване за протективна активност. Медицински университет – София, № Д-76/2019 г.
  5. Фитохимично проучване на Astragalus corniculatus и Astragalus hamosus. Медицински университет – София, № Д-122/2020 г.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)