Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Златина Коканова-Недялкова, дф
Тел.: (+359-2) 9236-529
Електронна поща: zlatina.kokanova@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Златина Коканова-Недялкова, дф завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет-София през  2003 г.

От 2007 г. е редовен докторант, от 2012 г. е асистент, от 2013 г. е гл. асистент, а от 2022 г. е доцент към катедра „Фармакогнозия“.

Златина Коканова-Недялкова защитава докторска дисертация по научната специалност„Фармакогнозия и фитохимия“ на тема “Фитохимично проучване на Chenopodium foliosum Asch.“ през 2012 г.

Притежава  специалност по „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“  придобити по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по „Фармакогнозия“.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Златина Коканова-Недялкова, дф са в следните направления:  Фитохимично проучване на растителни видове, oхарактеризиране на екстракти и фракции чрез UHPLC-HRMS, фармакологично охарактеризиране на изолираните вещества и разработване на методи за количественото им определяне в растения и растителни екстракти.

Доц. Златина Коканова-Недялкова, дф е автор на над 30 публикации и съавтор на 1 учебно помагало с над 300 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Участник  е в 10 научни проекта, финансирани от СМН на МУ-София и МОН.

Доц. Златина Коканова-Недялкова, дф е рецензент за научните списания – Natural Product Research, Phytochemical Analysis, Pharmacia и др.

Член е на „Български Фармацевтичен Съюз“, „Българско Научно Дружество по Фармация“ и „Българско Фитохимично Сдружение“.

Научни публикации:

  1. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov P, Kondeva-Burdina M, Simeonova R, Tzankova V, Aluani D. Chenopodium bonus-henricus – A source of hepatoprotective flavonoids. Fitoterapia. 2017; 118: 13-20, (IF = 2.642).
  2. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov PT, Momekov G. Saponins from the roots of Chenopodium bonus-henricus Natural Product Research. 2019; 33(14): 2024-2031, (IF = 2.158).
  3. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov P. Validated UHPLC-HRMS method for simultaneous quantification of six saponins from the roots of the wild spinach (Chenopodium bonus-henricus). Pharmacia. 2021; 68(2): 321-325.
  4. Kokanova-Nedialkova Z, Nedialkov PT. UHPLC-HRMS based flavonoid profiling of the aerial parts of Chenopodium foliosum (Amaranthaceae). Natural Product Research. 2021; 35(19): 3336-3340, (IF = 2.862).
  5. Kokanova-Nedialkova Z, Kondeva-Burdina M, Nedialkov PT. Neuroprotective, anti-α-glucosidase and prolipase active flavonoids from Good King Henry (Chenopodium bonus-henricus) Natural Product Research. 2021; 35(23): 5484-5488, (IF = 2.862).

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)