Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Петранка Крумова Здравева, дф
Тел.: (+359-2) 9236-585
Електронна поща: pzdraveva@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Петранка Крумова Здравева завършва Фармацевтичния факултет на Медицинския Университет – гр. София през  1980 г. От 1986 г. е асистент, а от 2018 г. доцент към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по докторска програма „Фармакогнозия и фитохимия“ на тема „Gypsophila trichotoma Wend. – източник за получаване на биологично активни вещества и перспективи за нейното приложение“.

Притежава  специалност по „Лечебни растения и билково дело“, придобита по линия на СДО в МУ-София.

Участва в обучението по „Фармакогнозия – първа част“ на български и английски език.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Здравева са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: фармакогнозия, фитохимия, технология.

Има 18 внедрени в производство лечебни продукти, между които са чай „Бронхопам” и „Димекс”-сироп.

Съавтор е на 27 публикации и 4 учебни помагала с 125 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт е в областта на фармакогнозията и фитохимията.

Тя е ръководител на 2 и участник в 15 научни проекта, финансирани от СМН – МУ-София и ДФНИ – МОН.

Член е на професионалните организации и асоциации: Български фармацевтичен съюз, Association for the Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries (АMAPSEC), Българско Фитохимично Сдружение, Научно Дружество по Фармация.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)