Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Доц. Димитрина Живкова Желева-Димитрова, дф
Тел.: (+359-2) 9236-547
Електронна поща: dzheleva@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Димитрина Желева-Димитрова, дф завършва Фармацевтичен факултет при Медицински Университет -София през  2002 г.

От 2003 г. е редовен докторант, от 2006 г. е асистент, а от 2018 г. доцент към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия ” на тема “Фенолни съединения в представители от род Hypericum L. (Guttiferae) “.

Притежава  специалности по „Лечебни растения и билково дело” и „Токсикология и токсикологичен анализ ”, придобити по линия на СДО в МУ-София, и завършена втора магистратура по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София.  

Понастоящем заема длъжност доцент към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по „Фармацевтична ботаника“ на български и английски език, научен ръководител на дипломанти, научен консултант на докторанти.

Научно-изследователската работа и приносите на доц. Желева са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фитохимия, метаболомика, ВЕТХ, мас спектрометрия, хемофенетика, скринингови методи за определяне на антиоксидантна и ензим инхибиторната активност, фитофармакология.

Автор на 80 публикации, 1 учебно помагало, с над 500 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier.

Експерт в областта на лечебните растения, фитохимията, хроматографията, метаболитното профилиране, фитофармакология, хранене и диететика, здравословно хранене и спорт.

Ръководител на  5 и участник в над 30 научни проекта, финансирани от Съвета по Медицинска Наука към МУ-София и 3 проекта към Фонд Научни Изследвания.

Гост-редактор и член на редколегията на научното списание Plants, издавано от MDPI.

Рецензент за научни списания Biochemical Systematics and Ecology, Molecules, Plants, Natural product research, Pharmacia, Foods, Phytochemistry Letters, Processes и др .

Член на: Association for the Medical and Aromatic Plants of Southeast European Countries (АMAPSEC); Българското Ботаническо Дружество (ББД); Българското Фитохимично Сдружение; Балканския Медицински Съюз; Научно Дружество по Фармация; Българско Дружество по хранене и диететика; Българското Токсикологично Дружество; EuroTox

Участник в Програма Erasmus+ в Нанси (Франция) и Дърбан (Южна Африка).

Владее английски, френски и руски език.

Научни публикации:

  1. Zheleva-Dimitrova D, Sinan K.I, Etienne O.K, Ak G, Sharmeen J.B., Dervisoglu G, Ozdemir F.A, Mahomoodally M.F. Comprehensive chemical characterization and biological evaluation of two Acacia species: nilotica and A. ataxacantha. Food and Chemical Toxicology; 2021; 156, Article number 112446. ISSN 0278-6915.
  2. Zheleva-Dimitrova D, Zengin G, Sinan K. I, Yıldıztugay E, Mahomoodally M. F, Ak G, Picot-Allain M. C. N, Gevrenova R. Identification of bioactive compounds from Rhaponticoides iconiensis extracts and their bioactivities: An endemic plant to Turkey flora. J Pharm Biomed Anal; 2020; 190: 113537. IF(2019) 3.209
  3. Zheleva-Dimitrova D, Sinanb K. I, Etienne O. K, Zengin G, Gevrenova R, Mahomoodally M. F, Lobine D, Mollica A. Chemical composition and biological properties of Synedrella nodiflora (L.) Gaertn: A comparative investigation of different extraction methods. Process Biochemistry; 2020, 96, 202–212. IF(2019)2.952
  4. Zheleva-Dimitrova D, Simeonova R, Vitcheva V, Balabanova V, Savov I, Yagi S, Gevrenova R. In vivo toxicity assessment of Clinopodium vulgare water extract characterized by UHPLC-HRMS. Food Chem Toxicol. 2019; 134:110841.
  5. Zheleva-Dimitrova D, Zengin G, Balabanova V, Voynikov Y, Lozanov V, Lazarova I, Gevrenova R. Chemical characterization with in vitro biological activities of Gypsophila species, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis; 2018, 155, 56-69.

Научни проекти:

  1. Договор № Д-102/2021, СМН, МУ-София. Хемофенетични аспекти в триб Senecioneae (сем. Asteraceae): комбиниране на морфометрични и фитохимични анализи в търсене на специализирани природни продукти. Водещ изследовател: доц. Д. Желева-Димитрова дф.
  2. Договор № Д-119/2020, СМН, МУ-София. Интегрирана стратегия за идентифициране на вторични метаболити основана на ултра-високоефективна течна хроматография с високоразделителна мас-спектрометрия. Приложение при Rhaponticoides iconiensis (Hub.-Mor.) M.V.Agab. & Greuter (сем. Asteraceae). Водещ изследовател: доц. Д. Желева-Димитрова дф.
  3. Договор № Д-222/2018, СМН, МУ-София. Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2018. Фитофармакологичен потенциал на растения от сем. Asteraceae (Сложноцветни) оценен чрез химично и биологично профилиране. Водещ изследовател: доц. Р. Гевренова дф.
  4. Договор № Д-87/2017, СМН, МУ-София. Анализ на сесквитерпенови лактони в арника с различен произход чрез газ хроматография-масспектрометрия с висока резолюция. Водещ изследовател: гл. ас. Д. Желева-Димитрова дф.
  5. Договор № Д-40/2016, СМН, МУ-София. Мултифакторен анализ на екстракция, комбиниран с течно-хроматографско-мас спектрометрично определяне на биологичноактивни вещества в Portulaca oleracea L. (тученица). Водещ изследовател: гл.ас. Д. Желева-Димитрова дф.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)