Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Гл. ас. Александър Михайлов Шкондров дф
Тел.: (+359-2) 9236-549
Електронна поща: shkondrov@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Александър Шкондров, дф, завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през 2012 г.

От 2016 г е асистент, а от 2018 г е главен асистент към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по фармакогнозия и фитохимия на тема “Фитохимично проучване на видове от род Astragalus L.“ .

Притежава  специалност по Лечебни растения и фитофармацевтични продукти, придобита по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност главен асистент към катедра „Фармакогнозия“.

Участва в обучението по „Фармакогнозия“

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Александър Шкондров, дф, са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фитохимия, анализ на биологично активни вещества от природен произход, фармакогнозия.

Автор е на 33 публикации и едно учебно помагало, с 270 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate и Google Scholar.

Експерт в областта на фитохимията и фармакогнозията.

Участник в 18 научни проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука към МУ – София и Национален фонд Научни изследвания.

Рецензент за научни списания, реферирани и индексирани по  Scopus на Elsevier и Web of Science на Clavirate.

Член на професионални организации и асоциации: Български фармацевтичен съюз, Българско научно дружество по фармация, Българско фитохимично сдружение, Българско дружество по токсикология, Phytochemical Society of Europe, Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries.

Научни публикации:

  1. Shkondrov A, Krasteva I, Bucar F, Kunert O, Kondeva-Burdina M, Ionkova I. A new tetracyclic saponin from Astragalus glycyphyllos L. and its neuroprotective and hMAO-B inhibiting activity. Nat Prod Res [Internet]. 2020 Feb 16;34(4):511–7. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2018.1491040
  2. Shkondrov A, Krasteva I. High resolution LC-MS/MS screening for secondary metabolites in Bulgarian species of genus Astragalus L. Quim Nova [Internet]. 2021;44(6):683–8. Available from: http://quimicanova.sbq.org.br/audiencia_pdf.asp?aid2=9283&nomeArquivo=AR2020-0353.pdf
  3. Zdraveva P, Popova P, Shkondrov A, Krasteva I, Ionkova I. Production of Δ7-sterols from in vitro root cultures of endangered Gypsophila trichotoma. Nat Prod Commun. 2017;12(2):155–6. могат да се опишат до 5 най-значими, според автора публикации, по избор
  4. Shkondrov A, Krasteva I, Bucar F, Kunert O, Kondeva-Burdina M, Ionkova I. Flavonoids and saponins from two Bulgarian Astragalus species and their neuroprotective activity. Phytochem Lett [Internet]. 2018 Aug;26:44–9. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1874390018302003

Профили в научни мрежи:

https://scholar.google.com/citations?user=9nS-jmEAAAAJ&hl=bg

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandar-Shkondrov/research

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)