Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-502
Електронна поща: ionkova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Илиана Йонкова завършва Фармацевтичен  факултет на Медицински  Университет-.София през  1979 г. През 1983 защитава докторска дисертация по фармакогнозия и фитохимия на тема “Проучване за сапонини, сапогенини и флавоноиди на представители от род Astragalus, разпространени в България”. От 1983 г. е асистент, от  1998 г. доцент, а от 2010 г. професор към катедра „Фармакогнозия“. През 2008 защитава дисертация за доктор на фармацевтичните науки на тема „Фармацевтично значими биологично активни вещества от източници с оптимизиран фитохимичен потенциал“. Притежава  специалност по Лечебни растения по линия на СДО в МУ-София. През 1990 създава Лабораторията (по-късно направление) по Фармацевтична биотехнология и поставя началото в България на иновативната фармакогнозия.

Тя е лектор в обучението по Фармакогнозия.  Създател и лектор е на университетски курс „Фармацевтична биотехнология”. Гост-лектор е в чуждестранни университети – Университет Дюселдорф, Свободен Университет Брюксел, Университет Грац. Ръководител е на над 40 дипломанти, 11 докторанти.

Научно-изследователската работа и приносите на проф. Йонкова са в областта на фармакогнозия, фитохимия и фармацевтична биотехнолотгия.  Член на 4 професионални организации в тези области.

Автор е на 249 научни труда –  143 статии в списания, от които 111 с импакт фактор, доклади на международни научни форуми – 85, Авторски свидетелства – 2, учебни пособия – 10,  международни научни монографии -11, цитирания в индексирани списания над 2660.

Експерт по фитохимия в EDQM, Съвет на Европа – Страсбург (от 2008 – и в момента) и в ЕМА, Лондон и Амстердам (от 2016 – и в момента).

Координатор от България на 8 международни проекта, финансиране от: NATO, UNESCO, BMFT, CEEPUS, ÖAD, ръководител на 7 национални, финансирни от ФНИ-МОН, 22 към СМН-МУ-София.

Научни отличия и награди -“SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” – Почетен знак  за най-успешна научна разработка в областта на фармацията в МУ – София за периода 2004-2005, „ПАНАЦЕЯ “ – за особени приноси в реализацията на преподаването, научно-изследователската и експертна дейност в медико-биологична област.

По-значими 5 научни публикации:

Ionkova I. (1999), Genetic transformation in Astragalus spp., In: Biotechnology in Agriculture and Forestry vol. 45, Transgenic Medicinal Plants (ed. YPS Bajaj, ISBN 3-540-65120-9), Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 55-72

Ionkova I. (2010), Podophyllotpxin and related lignans: Biotechnological Production by in vitro plant cell cultuers, In: „Medicinal plant biotechnology“, (Editor: Rajesh Arora), CABI Publishing, Wallingford, Oxon, United Kingdom, Chapter 9, 1-18

А. Савова, А. Стоименова, Б. Богов, Г. Петрова, Г. Михайлов, Д. Терзииванов, Е. Паскалев, И. Атанасова, И. Йонкова, Т. Спасов, Х. Цачев, Х. Свиленов (2016),  Биотехнологичните лекарства – от лабораторията до пациента, издателство „Св. Кл. Охридски”, ISBN 978-954-07-4132-1

Sasheva P. and I. Ionkova (2017), Small Cells for Big Ideas& The Cytotoxic Podophyllotoxin and the Long Journey in Discovering Its Biosynthetic Pathway In:Biotechnology and Production of Anticancer Compopunds (ed. Sonia Malik), Springer, 177-200

Yancho Zarev, Pavlinka Popova, Kenn Foubert, Iliana Ionkova, Luc Pieters, (2020), Comparative LC–MS analysis of tropolone alkaloids from in vitro cultures and native sources of Gloriosa superba by Kendrick mass defect plots Phytochemical Analysis, 1–11.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)