Страници

КАТЕДРА "ФАРМАКОГНОЗИЯ"

Проф. Екатерина Кръстева Кожухарова, дбн
Тел.: (+359-2) 9236-547
Електронна поща: ina@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. дбн Екатерина Кожухарова завършва Биологически факултет на Софийски Университет през 1989 г.

От 2001 г. е гл. асистент, от 2003 г. доцент, а от 2020 г. професор към катедра „Фармакогнозия“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност Ботаника 06.03. на тема “Репродуктивна биология на видове от род Gentiana представени в българската флора” през 1994.         

Защитава дисертация за доктор на науките в Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направлевние: 4.3. „Биологически науки” по докторска програма Фармацевтична ботаника на тема „In situ и ex situ характерни особености в биологията на редки и ендемични растения, условия за опазване на генофонда“ през 2018.

Притежава специалност по Лечебни растеня и билково дело придобити по линия на СДО в МУ-София има редица пост. док. специализации в чужбина (Университета в Марсилия, Франция, Университета в Хайфа, Израел, Университета в Упсала, Швеция, Университета Палермо, Италия и др.), Изнася лекции в чуждестранни университети – Лекции в Университета в Палермо през 2018 и 2019 и Лекции в Университета в Ирбит, Йордания 2019 по програмата Еразъм; има трима защитили докторанти – двама по докторска програма Фармацевтична ботаника и един, на който е съръководител.

Понастоящем заема длъжност професор, титуляр на курса по Фармацевтична ботаника към катедра Фармакогнозия.

Участва в обучението по „Фармацевтична ботаника“. Инициира разработване и е водещ преподавател на СИД “Етерични масла и ароматерапия”.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. дбн Екатерина Кожухарова са в обастта на етноботаниката, репродуктивните системи и екологията на опрашване на лечебните растения, инвазивните видове, опазването на биоразнообразието и много други.

Автор и съавтор е на над 115 научни публикации, 5 учебни помагала, 5 монографии (глави от книги) с над 570 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на етноботаника, опрашване и биология на размножаване на лечебни и редки растения, мелисопалинология, екосистемни услуги и опазване на редки растения.

Участник и/или ръководител на над 15 научни проекта, финансирани от MAB, Unesco, The Royal Society, Horizon 2020, COST, eContentPlus EU, Фонд „Научни изследвания“ – МОН, Оперативна програма “Околна среда – МОСВ, РП7/ННП – МОН, Форд мотор къмпани, BBFS, СМН – МУ-София.

Участва в редколегиите на две научни списания  и е гост-редактор на Специално издание на Diversity издавано от MDPI.

Член на редколегията на научни списания Journal of Pharmacognosy & Natural Products и Madridge Journal of Analytical Sciences and Instrumentation.

Рецензент за над 15 научни списания като Plant Systematics and Evolution, Plant Physiology and Biochemistry Biodiversitas, Journal of Biological Diversity, Plants MDPI, Phytotaxa, Journal of Ethnopharmacology, Pharmacia, African Journal of Agricultural Research, Journal of Herbal Medicine, Journal of Medicinal Plant Research, Scientific Research and Essays и др.

Член на експертни групи по – Invasive plants and pollinators interactions, EU; експерт към ГДБОП и СДВР, и Постоянно действаща работна група „Лечебни растения“ към МОСВ и др.

Член на професионални организации и асоциации: Българско Ботаническо Дружество, Българско Научно Дружество по Фармация, Българско Фитохимично Сдружение,  Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ

Научни публикации:

Kozuharova E., Aneva I. and Goulson D. (2020) Bees and medicinal plants – prospective for entomovectoring. In: Hokkanen H. (Ed) Integrative Biological Control, Springer Nature Switzerland https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-44838-7_15  ISBN: 978-3-030-44838-7, DOI: 10.1007/978-3-030-44838-7_15  

Kozuharova, E., Matkowski, A., Woźniak, D., Simeonova, R., Naychov, Z., Malainer, C., & Atanasov, A. G. (2017). Amorpha fruticosa–A noxious invasive alien plant in Europe or a medicinal plant against metabolic disease? Frontiers in Pharmacology, 8, 333. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00333

Kozuharova, E., Lapeva-Gjonova, A., & Shishiniova, M. (2018). Plant–insect interactions: gentians, seed predators and parasitoid wasps. Arthropod-Plant Interactions, 12(3): 453-463. doi:10.1007/s11829-018-9600-6

Kozuharova, E. (2018). Functional flower morphology and entomophilous pollination syndromes in Cape Kaliakra Nature Reserve (North Black Sea coast, Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 11: 87-90

Kozuharova, E. (2018). Flower constancy of bumblebees-the case of Onobrychis pindicola (Fabaceae) pollinators. Journal of Apicultural Science, 62(1), 135

Някои научни проекти:

2020-2023 Проект Floral complexity, Conserve Plants, COST, EU

2020-2024 Проект Conservation of European Biodiversity through Exploitation of Traditional Herbal Knowledge for the Development of Innovative Products“, Horizon 2020, H2020-MSCA-RISE-2018, Proposal number: 823973, Proposal acronym: EthnoHERBS

2019-2024 Проект „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Национална научна програма (ННП) одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН

2008-2010 Проект Key To Nature (Ключ към природата). Тригодишен проект по програмата eContentPlus (Електронно съдържание Плюс) на Европейската комисия. Проектът има за цел постигането на общ европейски подход при преподаване на теми по биоразнообразие на различни нива във формалното образование – началното, основното, гимназиално и висше http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=324

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)