Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Миглена Донева, дбм
Тел.: 
Електронна поща: mdoneva@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Донева завършва ФММ на СУ „Св. К. Охридски“ през 1986 г. От 2012 г. е гл. асистент, от  2013 г. доцент, а от 2022 г. професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“(ОИФ).

Защитава докторска дисертация по научна специалност биомеханика на тема “ Изследване на механичните свойства на коремна фасция и нейни синтетични заместители “ .

Притежава  специалност по „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“   придобити по линия на СДО в МУ-София

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ .

Участва в обучението (провежда лекции,практически упражнения,  ръководство на магистърски тези и докторантури) по Висша математика, Статистически методи, Медицински изделия на български и английски език

Научно-изследователската работа и приносите на проф. Миглена Донева са в следните направления на фармацевтична и медицинска наука и практика: фармакоикономика и дългосрочно поведение на медицински изделия.

 Автор и съавтор е на 94 публикации, 2 глави от учебно помагало и монография“ Проучване на разходите и качество на живот при оперирани с херниални платна в България“ с 250 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др

Експерт в областта на механиката и моделиране на меки тъкани и херниални платна.

Участник и/или ръководител на 15 научни проекта, финансирани от МОН, ФНИ, МУ-София.

Член на редколегията на научни списания :“Series of Biomechanics”, e-buletin “ФармакоИкономика – наука и практика”, издание на БАФ.

Рецензент за научни списания – Series of Biomechanics, Medical textile, Acta of bioengeneering and biomechanics, Journal of the Mechanical behavior of  Biomedical Materials.

Член на професионални организации и асоциации по фармация (БНДФ, БАФ), биореология и биомеханика.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)