Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Константин Василев Митов, дф
Тел.: (+359-2) 9236-508
Електронна поща: kmitov@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Константин Митов завършва факултета по математика и механика на СУ „Кл. Охридски“ през 1985 г.

От 1986 г. е асистент/гл. асистент, от  2015 г. доцент, а от 2019 г. професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

Защитава докторска дисертация по научна специалност: Фармацевтична регулация и фармацевтично законодателство на тема „Проектиране и разработка на интегрирана информационна система за медицинските университети в Р. България“ през 2014 г..

Притежава  специалност по „Математическо моделиране“.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ и е Ръководител на катедра „Икономика и организация на фармацията“ за мандата 2021-2025.

Участва в обучението по „Висша математика“, „Статистически методи“, „Информационни технологии“ и „Фармакоикономика“ на български и английски език.

Научно-изследователската работа и приносите на проф. К. Митов са в следните направления на образователната, фармацевтичната и медицинската наука и практика: Проектиране и разработка на образователни информационни системи, Проектиране и разработка на автоматизирани системи за генериране, презентиране, проверка, оценка и архивиране на резултатите от изпитни тестове, Биостатистика и нейните приложения в областта на медицината и фармацията, Оценка на здравните технологии (HTA)

Автор е на 62 публикации, 30 внедрения и 32 учебни помагала и ръководства с над 100 цитирания, без автоцитирания,  в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Участник в 20 научни конгреси и конференции – национални и международни.

Участник и/или ръководител на 5 научни проекта, финансирани от МОН, ФНИ, СМН на МУ-София и др.

Член на експертни групи по оценка на здравните технологии към Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и на работната група по образователните регистри на  МОН

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)