Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Доц. Константин Ташков, дф
Тел.: 
Електронна поща: ktashkov@pharmfac.mu-sofia.bg

Доц. Константин Ташков завършва фармация през 2016-та година. Януари 2019-та защитава докторска дисертация по фармация на тема: „Епидемиологични и фармакоикономически модели на хронични заболявания“. От август 2019 е зачислен като главен асистент към катедра „Организация и Икономика на фармацията“ към Фармацевтичния Факултет на МУ-София, а от 2021 е хабилитирано лице в катедрата.

Притежава специалност по Токсикология и Токсикологичен анализ, а 2022 завършва и допълнителна магистратура по „Оценка на Здравните Технологии“ .

Доц. Ташков участва в обучението по „Фармако-икономика“, „Социална Фармация и Фармацевтично законодателство“, „Фармацевтични Грижи“ на български и на английски език.

Научно-изследователската му работа е фокусирана в областта на моделиране на разходите и резултатите за хронични заболявания и анализ на лекарство-свързани проблеми при възрастни пациенти.

Автор е на 42 публикации, 1 монография, взима участие в 3 учебни помагала и ръководства с близо 300 цитирания, без автоцитирания,  в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Участник национални и международни конференции..

Участник е в 2 национални проекта, финансирани от МОН, и 3 международни проекта за европейския съюз.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)