Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Генка Петрова -Ташкова, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-545
Електронна поща: gpetrova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Генка Петрова завършва Фармацевтичен факултет на МУ София през 1984 г. и УНСС през 1991г. От 1986 г. е асистент, от  1999 г. доцент, а от 2010 г. професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Защитава докторска дисертация на тема “Лекарствени нужди и употреба – анализ и прогнозиране“ и  дисертация за доктор на науките на тема “Модел на реформата на фармацевтичния сектор в страни в преход в Балканския регион – анализ на приложението на теоретични концепции“.  

Притежава  специалности по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“ и по „Организация и икономика на фармацевтичното производство“ придобити по линия на СДО в МУ-София и специализации по „Здравна икономика“ от Canterbury business school и фармакоикономика към ISPOR.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ и Заместник министър на образованието и науката. Проф. Петрова е създател на преподаването по „Фармакоикономика“, участва и в обучението по „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, „Медицински изделия“, „Фармацевтичен бизнес“ и др. Проф. Петрова е създател и на международната магистърска програма по „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“. Тя е гост-лектор в Университета в Белград, Университета в Нант и др.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. Петрова са в областта на икономическите проучвания във фармацията, проучване на лекарствената употреба и пазар, лекарствената политика, фармакоикономика, оценка на здравни технологии, интелектуална собственост и др.

Автор е на над 500 публикации, от които над 200 в списания с висок импакт фактор, 12 учебни помагала, 7 монографии с над 2000 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate и др.

Експерт в областта на лекарствената употреба, фармакоикономиката и оценката на здравни технологии и др.

Ръководител за България на един проект по програма Horison 2020, един проект по програма COST, два проекта по програма Erasmus+, Проект на ФНИ и участник в редица международни и национални проекти.

Главен Редактор на научно списание Biotechnology and Biotechnology Equipment, издавано от Taylor &Francis.

Член на редколегията на научни списания Biomed health service research; Фармация.

Рецензент за научни списания- Frontiers in Public health, Frontiers in Pharmacology, Value in health, Expert review of Pharmacoeconomics and outcomes research и др.

Член на експертни групи към МЗ, МОН, НСЦРЛБ и др.

Член на професионални организации и асоциации по– International society of Pharmacoeconomics and outcomes research (ISPOR); БФС, НДФ, БАФ, БАЛИ и др.

 Научни публикации:

  1. Van Boven J., I. Tsiligianni, I. Potočnjak, J. Mihajlović, A. Dima, U. N.Makovec, T. Ágh, P. Kardas, C. Ghiciuc, G. Petrova, N. Bitterman, F. Kamberi, J. Culig, B. Wettermark. European Network to Advance Best Practices and Technology on Medication Adherence: Mission Statement. Frontiers in Pharmacology; 2021; https://doi.org/10.3389/fphar.2021.748702
  2. Daubner-Bendes R., S. Kovács, M. Niewada, M. Huic, M. Drummond, O. Ciani, C. Blankart, O. Mandrik, A. Torbica, J. Yfantopoulos, G. Petrova, M. Holownia-Voloskova, R. Taylor, M. Al, O. Piniazhko, L. Lorenzovici, R. Tarricone, A. Zemplényi, Z. Kaló. Quo Vadis HTA for medical devices in Central and Eastern Europe? Recommendations to address methodological challenges. Frontiers in public health 2021; https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.612410
  3. Kolasa K., W. Goettsch, G. Petrova, A. Berler. Without data, you’re just another person with an opinion. Expert review of pharmacoeconomic & outcomes research 2020; 20 (2): 147-154
  4. Ferrario А., D. Arāja, T. Bochenek, T. Čatić, D. Dankó, M. Dimitrova, J. Fürst, I. Greičiūtė-Kuprijanov, I. Hoxha, A. Jakupi, E. Laidmäe, O. Löblová, I. Mardare, V. Markovic-Pekovic, D. Meshkov, T. Novakovic, G. Petrova, M. Pomorski, D. Tomek, L. Voncina, A. Haycox, P. Kanavos, P. Bonanno, B. Godman The implementation of managed entry agreements in Central and Eastern Europe: findings and implications. Pharmacoeconomics, 2017; 35 (12): 1271-1285
  5. Jakubczyk М., I. Lipka, J. Pawęska, M. Niewada, E. Rdzanek, J. Zaletel, A. Ramirez de Arellano, T. Doležal, B. Mitreva, B. Nagy, G. Petrova, T. Šarić, J. Yfantopoulos, M. Czech. Cost of severe hypoglycaemia in nine European countries. Journal of Medical Economics. 2016; 19 (10): 973-982

Научни проекти:

  1. Horison 20202 Project. Next generation health technology assessment – patient centered, society oriented, real-time decision-making on access to and reimbursement for health technologies throughout Europe, (HTx). https://www.htx-h2020.eu/
  2. COST project CA19132 –European network to advance best practices &amp, technologies on medication adherence. https://www.cost.eu/actions/CA19132/
  3. Erasmus+ Project. ReFEEHS. Reinforcement of the framework for experiential education in healthcare in Serbia. https://refeehs.ac.rs/
  4. Erasmus + Strategic Partnership Project. 2015-1-TR01-KA203-022102. Joc HTA. Joint curriculum development on HTA“. https://hta.pl/blog/2017/10/joint-curriculum-development-in-health-technology-assessment-19-october-2017-istanbul-turkey/

 Линкове към професионални и научни страници.

https://www.researchgate.net/profile/Guenka-Petrova

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102471801

https://orcid.org/0000-0001-8116-5138

https://publons.com/researcher/1354795/guenka-petrova/

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)