Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Валентина Боянова Петкова – Димитрова, дфн
Тел.: 
Електронна поща: vpetkova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Валентина Петкова завършва Фармацевтичния факултет на МУ – София през 1996г. От 1997г. работи в катедра Организация и икономика на фармацията на Фармацевтичен факултет при МУ-София първо като редовен докторант, после последователно като асистент, старши асистент и главен асистент. От 2008г. е доцент, а от 2012г. – професор. Притежава специалности по ОИДАП, ОИФП, Клинична фармация и Болнична фармация, придобити в МУ-София, както и втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2012г.). Завършва магистратура по маркетинг и мениджмънт към Техническия университет –София през 1998г. Провежда лекции, практически упражнения, семинарни занятия, ръководство на магистърски тези и докторантури в задължителни и свободно избираеми дисциплини преподавани в катедрата: История на фармацията, Медицински изделия, Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика и Фармацевтични грижи на български и английски език.

Експерт е в областта на фармацевтичното законодателство. Член е на Експертните съвети по търговия на дребно и реклама на лекарствата към ИАЛ. Член е на УС на БАЛИ и секретар на българската секция на Балкански Медицински Съюз. Член на Висшия съвет по фармация и на Експертния съвет по дейности организация и икономика , технология на лекарствата и болнична фармация.

Автор и съавтор е на над 300 научни публикации и учебни помагала , с 600 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на ISI Web of Knowledge-Thomson Reuters, Google scholar и др.. Ръководител и участник e в 12 научни проекти, финансирани от ЕС, МОН и СМН.

Редактор и член на редколегията на списанията: Pharmacia, The “Archives of the Balkan Medical Union”, WJPR, WJPPS, WJPLS, Journal of Pharmacovigilance, EJPMR, UKJPB. Рецензент на редица водещи международни научни списания, като Patient Education and  Counseling, International Journal of Dermatology, American Journal of Research Communication и др.

Научно-изследователската работа на Проф. Петкова е насочена в няколко съвременни направления на фармацевтична наука и практика, като фармацевтични грижи, комуникация, фармацевтичен маркетинг и мениджмънт и фармацевтично законодателство

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)