Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Илко Николаев Гетов, дф
Тел.: 
Електронна поща: igetov@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Илко Николаев Гетов завършва Фармацевтичен факултет на ВМИ – София през 1988 г.

От 1997 г. е асистент/гл. асистент, от  2005 г. доцент, а от 2013 г. професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Защитава докторска дисертация по научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията на тема “Фармакоепидемиологични проучвания върху употребата на антибиотици и психотропни лекарства“.

Притежава  специалности по Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика, Клинична фармация и Болнична фармация придобити по линия на СДО в МУ-София и МУ-Варна.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ и е Председател на Общото събрание на Фармацевтичен факултет за мандата 2021-2025.

Участва в обучението по „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, „Фармакоикономика“, „Медицински изделия“, „Фармакоепидемиология“, „Болнична фармация“, „Регулация на клиничните изпитвания“ на български и английски език.

Научно-изследователската работа и приносите на Проф. Гетов са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: Лекарствена безопасност, Фармацевтична и лекарствена регулация, Клинична фармация, Фармакоепидемиология, Клинични изпитвания.

Автор е на 182 публикации, 12 учебни помагала, 15 монографии и глави от монографии с над 300 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Участник и/или ръководител на 5 научни проекта, финансирани от ФНИ, СМН на МУ-София и др.

Член на редколегията на научни списания – European Journal of Hospital Pharmacy (IF 1.652/2020); Biotechnology & Biotechnologycal Equipment (IF 1.632/2020); Enliven: Pharmacovigilance and Drug Safety; Journal of Pharmacovigilance; Scripta Scientifica Pharmaceutica; Annual for Hospital Pharmacy; Българско списание за обществено здраве и др.

Член на експертни групи по – Председател на УС на БФС 2013-2020; Първи вицепрезидент на Pharmaceutical Group of EU – 2016; Председател на Комисията по ОЗТ 2017-2019; Член на СНМР на ЕМА – от 24.10.2020 и към момента.

Член на професионални организации и асоциации – Българско научно дружество по фармация; Български фармацевтичен съюз; Професионална организация на болничните фармацевти в България; Българско сдружение по онкологична фармация.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)