Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Гл. ас. Петя Милушева, дф
Тел.: 
Електронна поща: p.milusheva@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл.ас. Петя Милушева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет София през 2015г. Има опит в търговията на едро с лекарствени продукти, управление на качеството, вътрешни и външни одити на GxP процеси.

От 2022 г. е гл. асистент към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Защитава докторска дисертация по докторска програма Фармакоикономика фармацевтична регулация на тема: “Терапевтични подходи и фармакоикономически анализ на лечението на астма в България“.

 

Участва в обучението на български и чуждестранни студенти по Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика, Медицински изделия, Фармацевтични грижи.

Научно-изследователската работа и приносите на гл.ас. Петя Милушева са в следните направления на фармацевтична и/или медицинска наука и практика: Бронхиална астма, Имунологични лекарствени  продукти, Методики за оценка на лекарство-свързани проблеми и др.

Автор е на 15 публикации, с 26 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

 

Научни публикации:

  1. Mitkova Z.; Milushewa P.; Zlatareva A.; Manova M.; Tachkov K.; Petrova G. Study the Cardiologists’ knowledge and perception about generic and fixed dose combination medicines in cardiology. Pharmacia, 2015, 22-29.
  2. Godman, B.; McCabe, H.; Milushewa P.; et al. Fixed dose drug combinations – are they pharmacoeconomically sound? Findings and implications especially for lower- and middle-income countries, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 2020
  3. Milushewa, P.; Doneva M.; Petrova G. Availability and reimbursement of biological products for severe asthma in Bulgariа. SAGE Open Medicine, 2020.
  4. Милушева П.; Донева М., Петрова Г. Лекарство-свързани проблеми при възрастни пациенти с астма, Обща Медицина, 2021; 23 (3): 16-20

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)