Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Мария Стефанова Камушева , дф
Тел.: 
Електронна поща: mkamusheva@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Мария Стефанова Камушева завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през  2011 г.  

От 2014 г. е глaвен асистент, а от  2018 г. доцент към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Защитава докторска дисертация по „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ на тема “Фармакоикономика на лечението на редки болести“ .

Притежава  специалности по „Организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика“ и „Болнична фармация“,  придобити по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност професор към катедра „Организация и икономика на фармацията“ и административна длъжност отговорник по учебната дейност към катедрата.

Участва в обучението по „Медицински изделия“, „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ „Фармакоикономика“, „Фармацевтични грижи“, „Управление на качеството във фармацията“, „Фармацевтичен бизнес“ и „Фармацевтичен маркетингов мениджмънт“, „Въведение в медицината и социалните науки“, „Въведение във фармакоикономиката и здравната икономика“ и „ЗИ и ФИ оценки“.

Научно-изследователската работа и приносите й са в следните направления на фармацевтична наука и практика: фармацевтично законодателство и фармакоикономика.

Автор е на 78 публикации, 4 учебници, 1 монография с 349 цитирания в индексирани списания в Scopus на Elsevier и Google scholar.

Експерт в областта на фармакоикономиката и фармацевтичното законодателство.

Участник в 3 национални научни проекта, финансирани от СМН, МУ-София и ФНИ и в 5 международни научни проекта, финансирани от European Union’s Horizon 2020, COST (European Cooperation in Science and Technology, ЕС ERASMUS+.

Ръководител в 2 проекта, финансирани от СМН, МУ-София и от МОН по програма „Млади учени и постдокторанти“.

Рецензент за научни списания – Frontiers in Public Health, International Journal of Clinical Pharmacy, European Journal of Hospital Pharmacy, Pharmacia.

Член на експертни групи към Национална агенция зa оценяване и акредитация и Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Член на професионални организации и асоциации – Българска асоциация по фармакоикономика, Българска асоциация по лекарствена информация, Български фармацевтичен съюз, Българско научно дружество по фармация, ISPOR.

Научни публикации:

  1. Turcu-Stiolica A, Kamusheva M, Bogdan M, Tadic I, Harasani K, Subtirelu MS, et al. Pharmacist’s Perspectives on Administering a COVID-19 Vaccine in Community Pharmacies in Four Balkan Countries. Front Public Health. 2021;9:766146. doi: 10.3389/fpubh.2021.766146. IF=2.03.
  2. Kamusheva M, Turcu-Stiolica A, Gierczyński J, Subtirelu MS, Czech M, Petrova G. Do Advanced Therapies Have a Future in the Low- and Middle-Income Countries – The Case of Bulgaria, Romania, and Poland. Front Public Health. 2021;9:729847. doi:10.3389/fpubh.2021.729847 IF = 3.709
  3. Vutova Y, Kamusheva M, Ignatova D, Milushewa Screening for depression among chronically ill patients in community pharmacy settings: a pilot study in Bulgaria, Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2021; 35(1):1393-1400. DOI: 10.1080/13102818.2021.1980108 IF = 1.632
  4. Kamusheva M, Vandeva S, Mitov K, Rusenova Y, Elenkova A, Zacharieva S, et al. New Epidemiological, Clinical and Economic Data for Patients With Acromegaly in Bulgaria. Front. Public Health. 2020; 8:147. doi: 10.3389/fpubh.2020.00147. IF=2.03.
  5. Szegedi M, Zelei T, Arickx F, Bucsics A, Cohn-Zanchetta E, Fürst J, Kamusheva M, et al. The European challenges of funding orphan medicinal products. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2018; 13(1):184. IF = 3.607

 Научни проекти:

  1. European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825162: “HTx: Next Generation Health Technology Assessment to support patient-centered, societally oriented, real-time decision-making on access and reimbursement for health technologies throughout Europe” (H2020-825162, 2019-2023) https://www.htx-h2020.eu/about-htx-project/;
  2. COST Action CA19132 “ENABLE,” supported by the COST (European Cooperation in Science and Technology) https://enableadherence.eu/
  3. COST Action CA18218, European burden-eu of disease network https://www.burden-eu.net/;
  4. EUROAGEISM H2020, финансиран по Horizon 2020 under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement 764632;
  5. Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Project on Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment (HTA), финансиран от European Commission ERASMUS.професор

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)