Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Проф. Маноела Манова, дф
Тел.: 
Електронна поща: mmanova@pharmfac.mu-sofia.bg

Проф. Манова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през 2004 година. От 2009 година работи в катедра Организация и икономика на фарамацията на Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София. Притежава специалности по анализ на лекарствените средства, организация и икономика на фармацевтичното производство и организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика, придобити в Медицински университет-София. Провежда лекции, практически упражнения и семинарни занятия, ръководство на магистърски тези и докторантури в задължителни и свободно избираеми дисциплини преподавани в катедрата: медицински изделия, социална фармация, фармакоикономика, фармацевтични грижи, фармацевтичен маркетингов мениджмънт на български и/или английски език.

Експерт в областта на лекарствената регулация и член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствните продукти.  

Автор и/или съавтор е над 90 научни публикации и 8 учебни помагала , с над 150 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на ISI Web of Knowledge-Thomson Reuters.

Ръководител и/или участник в 7 научни проекти, финансирани от СМН към МУ-София и МОН. Участник в два международни проекта, финансирани от европейски програми. Рецензент на научни статии в национални и  международни научни списания.

Научно-изследователската работа на Проф. Манова е насочена в няколко съвременни направления на фармацевтична наука и практика, като лекарствена регулация, фармакоикономика, патентна защита във фармацията, фармацевтични грижи, оценка на здравните технологии, ценообразуване и реимбурсиране на лекарства.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)