Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Гл. ас. Виолета Гетова, дф
Тел.: 
Електронна поща: v.getova@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. маг.-фарм. Виолета Гетова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет-София през 2016 г. През 2018 г. защитава докторска дисертация по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ на тема: “Регулаторни и практически аспекти на участието на пациентите в проследяването на лекарствената безопасност“. Притежава  специалност по „Фармакология и фармакотерапия“ придобита по линия на СДО в МУ-София. От 2022 г. е гл. асистент към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Участва в обучението на български и английски език по Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармакоикономика, Медицински изделия, Фармацевтични грижи, Фармакоепидемиология, Болнична фармация, СИД – Регулация на клиничните изпитвания.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Виолета Гетова са в следните направления на фармацевтичната наука и практика: фармацевтична и лекарствена регулация, клинични изпитвания, проследяване на лекарствената безопасност, фармакоепидемиология.

Автор е на 25 публикации с 11 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др.

Експерт в областта на регулацията на клиничните изпитвания, проследяването на лекарствената безопасност, европейска регулаторна мрежа.

Редактор на научно списание Clinical trials and Medical case reports издавано от Prime Open Access Publications.

Рецензент за научни списания – European Journal of Hospital Pharmacy, Oxford Medical Case Reports, Фармация.

В периода 2016-2021 г. е експерт в ИАЛ, контактно лице за България за Европейската база-данни „EudraVigilance” и обучител на ЕМА за работа с Европейския портал за клинични изпитвания.

Член на Български фармацевтичен съюз и Българско научно дружество по фармация.

Научни публикации:

  1. Violeta Getova, Ilko Getov, Medicine packaging pictograms in the context of the electronic product information (ePI) proposal, EJHP, 2021 (28), 5, http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2021-002960
  2. Getova V., Getov I., Risk-Minimization Measures in the EU: Review of Two Year Period Safety Referral Procedures, Saudi Journal of med & pharm sciences, vol. 6, issue 6, June 2020. [IF 1,1]
  3. Getova V., Gueorgiev S, Getov I., Evaluation of Patients’ Knowledge on the Black Triangle Symbol and Meaning – Bulgarian Perspective. Enliven: Pharmacovigilance and Drug Safety, 2020; 6(3): 019.
  4. Getova V., Georgiev S., Stoimenova A., Petkova-Georgieva E., Bulgarian experience with adverse drug reaction reports from patients and consumers – a retrospective data-base study, Folia Medica 2018, vol. 60: 3.
  5. Гетова В., Момеков Г., Гетов И., Флуорохинолони – обобщен преглед на проблеми на безопасността и свързаните с тях ограничения, Обща медицина, 23, 2021 №1, 27-33.

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)