Страници

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА"

Доц. Зорница Миткова, дф
Тел.: 
Електронна поща: zspasova@mu-sofia.bgg

Доц. Зорница Миткова  завършва Фармацевтичен факултет на Медицински университет-София през 2005 г.  От 2016 г. е гл. асистент, от  2021 г. доцент към катедра „Организация и икономика на фармацията“.

Защитава докторска дисертация по докторска програма „Фармакоикономика  и фармацевтична регулация“ на тема “Проучване на факторите, които влияят на генеричното лекарствено производство“ през 2015 г .

Притежава  специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика“  придобитa по линия на СДО в МУ-София.

Понастоящем заема длъжност доцент и е главен административен асистент към катедра „Организация и икономика на фармацията“

Участва в обучението по „Фармакоикономика“, „Фармацевтични грижи“, „Управление на качеството във фармацията“, „Социална фармация и фармацевтично законодателство“,  „Медицински изделия“.

Научно-изследователската работа и приносите й са в следните направления на фармацевтична наука и практика: лекарствена употреба, фармацевтично законодателство и фармакоикономика.

Автор и съавтор е в 3 учебни помагала, 34 публикации, 2 монографии, с 61 цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar.

Експерт в областта на фармакоикономиката и фармацевтичната регулация.

Участник е в 4 национални научни проекта, финансирани от СМН МУ София и МОН и в 3 международни научни проекта, финансирани от European Union’s Horizon 2020, COST Action CA19132 “ENABLE” и COST Action CA18218 „European burden of disease network“, supported by the COST (European Cooperation in Science and Technology) 

Рецензент за научни списания, издавани от BMC Diabetology and Metabolic Syndrome, Frontiers in Public Health, Saudi Pharmaceutical Journal, Journal of Pharmaceutical Research International, Value in Health Regional Issues.

Член на експертна група в международен проект „Building Bridges, Beating Cancer“, НСЦРЛП

Член на Българска асоциация по фармакоикономика, ISPOR Europe, Български фармацевтичен съюз.

Научни публикации:

  1. Mitkova Z, Petrova G. Analysis of the Household and Health Care System Expenditures in Bulgaria. Front Public Health. 2021 Jul 2; 9:675277. doi: 10.3389/fpubh.2021.675277. PMID: 34277542;
  2. Mitkova Z, Petrova G. Utilization, Cost, and Affordability of Antihypertensive Therapy in Bulgaria. Iran J Pharm Res. 2021; 20(2):403-416. doi: 10.22037/ijpr.2020.113660.14418. PMID: 34567170
  3. Mitkova Z, Mitov K, Valov V, Manova M, Savova A, Kamusheva M, Tcharaktchiev D, Angelov Z, Angelova G, Petrova G. Incretins and SGLT-2i Therapy of Type 2 Diabetes – Real Life Study of Their Therapeutic and Economic Effects. Front Pharmacol. 2019 16; 10:364. doi: 10.3389/fphar.2019.00364.
  4. Tachkov K, Mitkova Z, Boyadzieva V, Petrova G. Did the Introduction of Biosimilars Influence Their Prices and Utilization? The Case of Biologic Disease Modifying Antirheumatic Drugs (bDMARD) in Bulgaria. Pharmaceuticals (Basel). 2021; 14(1): doi: 10.3390/ph14010064.
  5. Mitkova Z, Mitov K, Valov V, Manova  M, Savova A, Kamusheva M, Tcharaktchiev D, Angelov Z, Angelova G, Petrova G. Medical, social, and economic consequences of type 2 diabetes therapy with medicinal products from the group of DPP-4i, SGLT-2i, and GLP-1 RA. International Journal of Diabetes in Developing Countries. 2018; 38:520–521

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)