Страници

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ"

Гл. ас. Теодора Попова, дф
Тел.: (+359-2) 9236-572
Електронна поща: tpopova@pharmfac.mu-sofia.bg

Гл. ас. Теодора Попова завършва Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София през 2013 г. с отличен успех. Дипломната си работа по Технология на лекарствата е разработила съвместно Anhalt University of Applied Science, Koethen, Germany, благодарение на програмата „Erasmus”.

От 2014 г. е асистент, а от  2018 г. главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“. Защитава докторска дисертация по Технология на лекарствените форми и биофармация на тема “Разработване и охарактеризиране на матрични пелетни системи с изменено освобождаване на монтелукаст натрий, приготвени чрез метода влажна екструзия и сферонизация“.

Притежава  специалност по „Технология на лекарствените форми”,  придобита през 2020 г. по линия на СДО в МУ-София, а от 2022 г. стартира изучаването и на нова специалност по „Токсикология и токсикологичен анализ”.

Понастоящем заема длъжност главен асистент към катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация“.

Участва в обучението и изпитните сесии по Технология на лекарствените форми I част, II част и Биофармация на български и английски език.

Научно-изследователската работа и приносите на гл. ас. Теодора Попова са в следните направления на фармацевтичната и/или медицинска наука и практика: разработване и охарактеризиране на наноразмерни лекарствени форми, многочастичкови лекарство-доставящи системи, лекарствени форми с изменено освобождаване, хронофармацевтични системи и др.

Автор е на редица публикации с множество цитирания в индексирани списания в J. Citation Reports на Clarivate, Scopus на Elsevier, Web of science на Clavirate, Google scholar и др. Участник е в редица научни проекти, финансирани от МУ-София, Фонд Научни изследвания към МОН и др.

Член на професионални организации и асоциации: Български Фармацевтичен съюз (БФС); Българска Асоциация по Фармацевтични Технологии (БАФТ).

https://orcid.org/0000-0002-6690-6740

75 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ- 66 ГОДИНИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ НА МУ-СОФИЯ

КОНТАКТИ

Фармацевтичен факултет
ул. Дунав №2
София 1000


© Faculty of  Pharmacy 2021          |            Защита на личните данни (GDPR)